Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Piekarz

Kod: 751204
Inna nazwa zawodu: nie występują

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Produkcyjna : Tak
Kategoria pracy
Przemysł lekki : Tak
Charakter Pracy
Praca z rzeczami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca średnio lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są możliwe, lecz nie konieczne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Współpraca : w dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Praca zmianowa : Tak
Godziny wykonywania pracy
W dzień i w nocy : Tak
Odpowiedzialność
Za wyposażenie i maszyny : Tak
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Rozróżnianie barw : przydatna
Czucie dotykowe : niezbędna
Czucie smakowe : niezbędna
Powonienie : niezbędna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : przydatna
Zręczność rąk : niezbędna
Zręczność palców : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : przydatna
Uzdolnienia techniczne : przydatna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : niezbędna
Samodzielność : przydatna
Umiejętność pracy w warunkach monotonnych : przydatna
Dokładność : przydatna
Przydatne zainteresowania
Techniczne : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Wysoka ogólna wydolność fizyczna : przydatna
Duża sprawność układu oddechowego : niezbędna
Duża sprawność układu kostno-stawowego : niezbędna
Duża sprawność układu mięśniowego : niezbędna
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna
Duża sprawność zmysłu węchu : niezbędna
Duża sprawność zmysłu smaku : niezbędna
Duża sprawność zmysłu dotyku : niezbędna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z niedorozwojem umysłowym niewielkiego stopnia : Tak
Głuchoniemych : Tak
Niesłyszących : Tak
Niedosłyszących : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Zawodowe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : R
Druga litera kodu : S
Trzecia litera kodu : P

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę