Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pozłotnik

Kod: 731606
Inna nazwa zawodu: nie występują

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Produkcyjna : Tak
Usługowa : Tak
Kategoria pracy
Sztuka i projektowanie artystyczne : Tak
Usługi różne oraz handel : Tak
Przemysł lekki : Tak
Charakter Pracy
Praca z rzeczami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca lekka : Tak
Praca średnio lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są możliwe, lecz nie konieczne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Świadczenie usług : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Stałe godziny pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Za wyposażenie i maszyny : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : niezbędna
Rozróżnianie barw : przydatna
Czucie dotykowe : przydatna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Spostrzegawczość : przydatna
Zręczność rąk : niezbędna
Zręczność palców : niezbędna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : przydatna
Uzdolnienia techniczne : niezbędna
Uzdolnienia artystyczne : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w warunkach monotonnych : niezbędna
Dokładność : niezbędna
Przydatne zainteresowania
Techniczne : niezbędna
Artystyczne : niezbędna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność układu oddechowego : niezbędna
Duża sprawność układu kostno-stawowego : przydatna
Duża sprawność układu mięśniowego : przydatna
Duża sprawność narządu wzroku : niezbędna
Duża sprawność zmysłu dotyku : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z niedorozwojem umysłowym niewielkiego stopnia : Tak
Z chorobą psychiczną w okresie reemisji : Tak
Głuchoniemych : Tak
Niesłyszących : Tak
Niedosłyszących : Tak
Poruszających się na wózkach inwalidzkich : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Zawodowe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Pożądane jest samo-zatrudnienie : Tak
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : R
Druga litera kodu : A
Trzecia litera kodu : S

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę