Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Ślusarz narzędziowy

Kod: 722206
Inna nazwa zawodu: wzorcarz

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Produkcyjna : Tak
Kategoria pracy
Przemysł lekki : Tak
Charakter Pracy
Praca z rzeczami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca średnio lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są możliwe, lecz nie konieczne : Tak
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Za wyposażenie i maszyny : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : niezbędna
Ostrość słuchu : przydatna
Zmysł równowagi : przydatna
Czucie dotykowe : przydatna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Szybki refleks : przydatna
Spostrzegawczość : przydatna
Zręczność rąk : niezbędna
Zręczność palców : niezbędna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : przydatna
Rozumowanie logiczne : przydatna
Uzdolnienia techniczne : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność podporządkowania się : przydatna
Samodzielność : niezbędna
Umiejętność pracy w warunkach monotonnych : niezbędna
Dokładność : niezbędna
Przydatne zainteresowania
Techniczne : niezbędna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność układu kostno-stawowego : niezbędna
Duża sprawność układu mięśniowego : niezbędna
Duża sprawność narządu wzroku : niezbędna
Duża sprawność narządu słuchu : przydatna
Duża sprawność zmysłu dotyku : przydatna
Duża sprawność narządów równowagi : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Zawodowe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : R
Druga litera kodu : K
Trzecia litera kodu : B

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę