Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kamieniarz

Kod: 711301
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Podstawowym zadaniem pracy kamieniarza jest obróbka ręczna i mechaniczna kamieni naturalnych lub sztucznych w celu uzyskania określonego produktu końcowego, zgodnego z zamówieniem klienta korzystającego z usług zakładu kamieniarskiego lub kamieniarsko - betoniarskiego. W zależności od zapotrzebowania oraz profilu zakładu,kamieniarz może wykonywać tak proste elementy kamienne, jak i bardziej skomplikowane formy rzeźbiarskie.

Większość istniejących dziś zakładów kamieniarskich zajmuje się głównie produkcją nagrobków kamiennych. Do zadań kamieniarza w tego typu zakładzie należy przede wszystkim przygotowywanie płyt i elementów kamiennych oraz odkuwanie, rycie napisów, zgodnie z zaleceniami klienta. Realizując to zadanie w pierwszej kolejności należy dokonać wyboru odpowiedniego surowca do obróbki. Przy wyborze stosuje się różnego rodzaju kryteria takie jak: struktura materiału,uziarnienie, użylenie, wytrzymałość, barwa i dekoratywność. (Kryteria te mają istotne znaczenie gdyż pozwalają dokonać właściwego wyboru, a to z kolei wywiera decydujący wpływ na wynik końcowy czyli efekt pracy).

Następnie kamieniarz przystępuje do przeniesienia materiału. Może to zrobić ręcznie bądź też użyć różnego rodzaju urządzeń i maszyn jak np. taczki, wózki, wózki widłowe czy suwnice. Dopiero po tej fazie oraz po przygotowaniu wzorników i rysunków technicznych następuje właściwa obróbka. Polega ona na cięciu lub tłoczeniu kamienia zgodnie z rysunkiem, a następnie na ich szlifowaniu i polerowaniu. Przy czynnościach tych stosuje się zwykle piły traki, tokarki, szlifierki itp. Wraz z zakończeniem tych prac przystępuje się do wykonania napisów i elementów dekoracyjnych używając do tego celu bądź dłuta i młotka bądź też frezarki. Można też jeśli taka będzie wola klienta, wmontować naniesione wcześniej na porcelanę zdjęcie przygotowanew zakładzie fotograficznym.Do czynności wykonywanych przez kamieniarza zajmującego się wykonywaniem nagrobków należy także montaż całej konstrukcji w miejscu przeznaczenia.

Inną kategorią prac kamieniarskich jest wykonywanie elementów rzeźbiarskich, ornamentów, płaskorzeźb i rzeźb. W takim przypadku kamieniarz zgodnie z ustaleniami przygotowuje model wykonywanego elementu lub rzeźby najpierw w formie rysunku, a następnie w formie modelu gipsowego, następnie przenosi wzór na element kamienny. Przy pracach tego typu stosuje się różnego rodzaju przyrządy i techniki (np. siatki i podziałki pomiarowe, cyrkle) . Również przy tego rodzaju pracach kamieniarz osobiście dokonuje montażu wykonanych elementów nie rzadko na wysokości. Według tych samych zasad i z zastosowaniem tych samych metod realizuje się zamówienia dotyczące renowacji lub rekonstrukcji elementów kamiennych.

Ostatnią wreszcie kategorią czynności wykonywanych przez kamieniarza może być produkcja bruków kamiennych wykorzystywanych przez firmy budowlane zajmujące się remontami ulic i chodników.

Do zadań kamieniarza w tym zakresie należy przygotowanie wyrobu w drodze obróbki surowca kamiennego z półproduktu w postaci płyt lub bloków. W związku z pojawieniem się na rynku znacznie bardziej efektownych cementowych kostek coraz rzadziej zakłady kamieniarskie zajmują się produkcją tego typu.

Niezależnie od realizowanych zamówień kamieniarz na swym stanowisku zobligowany jest konserwować i dbać o urządzenia i narzędzia którymi posługuje się w swojej pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę