Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Brukarz

Kod: 711205
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Brukarz jest pracownikiem, zatrudnionym w przemyśle budowlanym, w gałęzi drogownictwa. Podejmuje on również pracę w sektorze usługowym. Znajduje pracę wszędzie tam, gdzie prowadzone są roboty drogowe. Brukuje, naprawia i rozbiera nawierzchnie ulic, placów, dróg, chodników, skarp i przejazdów.

Swoją pracę zaczyna od dokładnej analizy rysunków budowlanych, z których odczytuje dane techniczne przygotowanego projektu architektonicznego. Określa wymagania ilościowe i jakościowe materiałów, jakie zastosuje w swojej pracy. Mogą to być kamień, cegła klinkierowa, płyty kamienno-betonowe lub kostka brukowa. Przy wyborze materiału brukarz uwzględnia takie jego cechy jak łupliwość, ścieralność i ciężar właściwy. Wybrany materiał sortuje i układa w pryzmy. Gromadzi i dobiera żwir, piasek i tłuczeń. Do jego obowiązków należy również dbanie, aby były one odpowiednio składowane.

Za pomocą sznura oznacza linie, ograniczające, miejsca gdzie będzie biegł nowy trakt lub znajdzie się nowy parking, tak aby były zgodne z przygotowanym projektem architektonicznym. Brukarz ustawia pod sznur bloki betonowe lub kamienne obramowujące nawierzchnię.

Gdy zorganizuje już swoje stanowisko pracy, przystępuje do niwelacji terenu, na którym poprowadzona zostanie nowa droga lub chodnik. W razie potrzeby wykonuje odpowiednie wykopy lub nasypy. Następnie wyznacza profile podsypek i wszelkiego rodzaju nawierzchni za pomocą krzyży niwelacyjnych i łat z poziomnicami. Na tak przygotowanym terenie wykonuje łopatą podkład z podsypki piaskowej lub żwirowej. Za pomocą zagęszczarek mechanicznych utwardza podłoże. W zależności od potrzeb korzysta z zagęszczarek powierzchniowych lub tak zwanych stopek - zagęszczarek skupiających, które punktowo ubijają piasek. Najczęściej są to urządzenia spalinowe lub elektryczne.

Na utwardzone podłoże brukarz układa właściwą warstwę wierzchnią. Pracę tę wykonuje przede wszystkim ręcznie. Bardzo ważne jest dokładne i ścisłe spasowanie ze sobą elementów tworzących nawierzchnię. Za pomocą niwelatorów i poziomnic brukarz kontroluje prawidłowość ułożenia płytek chodnikowych lub kostki brukowej. W przypadku dokładniejszych prac odpowiednio przycina kostkę, używając do tego celu różnego rodzaju „gilotynek”.

Brukarz powinien posiadać podstawowe umiejętności przyrządzania mieszanek betonowych. Z ich pomocą obmurowuje włazy i studzienki kanalizacyjne oraz wmurowuje ewentualne słupki, jeśli tego wymaga zleceniodawca.

Jest to ciężka praca fizyczna, wymagająca dużej dokładności i zmysłu estetycznego. Coraz częściej od brukarza oczekuje się umiejętności wykonywania z różnokolorowych kostek brukowych nawierzchni mozaikowych na placach i parkingach.

Roboty brukarskie wykonywane są najczęściej w brygadach, które w zorganizowany sposób wykonują powierzone im zadania. Oprócz właściwych robót drogowych brukarze zajmują się naprawą i konserwacją używanego przez siebie sprzętu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę