Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Hodowca ptaków

Kod: 612902
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Hodowca ptaków zajmuje się nadzorowaniem, chowem i hodowlą ptaków domowych: kur, gęsi, kaczek, indyków; ptaków łownych: przepiórek, kuropatw, cietrzewi, bażantów dla celów spożywczych, oraz ptaków ozdobnych: kanarków, kurtodrozdów, pawi, papużek, papug itp. W zawodzie tym istnieją specjalizacje, zależne od wyboru określonego gatunku ptaków do hodowli. Mamy więc: hodowcę ptaków domowych, hodowcę ptaków łownych oraz hodowcę ptaków ozdobnych.

Podział na specjalizację nie zmienia zasadniczego zakresu zadań i obowiązków hodowcy ptaków, do których należy: dobór wybranych gatunków ptaków do hodowli, w celu uzyskania odpowiedniej populacji będącej przedmiotem zainteresowania odbiorców; przygotowanie pomieszczeń dla ptaków, wyposażenie terenu hodowli w odpowiedni sprzęt i urządzenia: woliery, klatki, siatki, szopy, poidła, inkubatory itp.. Hodowca organizuje zaopatrzenie w pokarm, a także niezbędne odżywki i dodatki paszowe, karmi, poi ptaki, utrzymuje w należytej czystości pomieszczenia dla ptactwa, urządzenia produkcyjne, klatki, kurniki itp.. Do niego należy również usuwanie odchodów, ich utylizacja, usuwanie upadków, przeprowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w pomieszczeniach dla ptaków oraz na wybiegach zewnętrznych, kontrola zachowań ptaków, selekcja, znakowanie, rejestracja, zapewnienie warunków wylęgowych, wychów piskląt, kojarzenie par gatunkowych w celu uzyskania odpowiedniej rasy i w celach produkcyjnych.

Wszystkie z wymienionych czynności są jednakowo ważne w pracy hodowcy. Zaniedbanie którejkolwiek z nich, np. niedostarczenie w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości pokarmu ptactwu lub zaniechanie codziennego sprzątania pomieszczeń dla ptaków, może się odbić (wcześniej lub później) w sposób niekorzystny na jakości prowadzonej hodowli.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę