Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Strażnik straży marszałkowskiej

Kod: 541313
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Strażnik straży marszałkowskiej strzeże porządku na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu, w szczególności w trakcie obrad Sejmu lub Senatu. Pełni służbę na wyznaczonych posterunkach zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi. Zapewnia ochronę terenu i budynków, które stanowią własność Sejmu oraz innych obszarów na terenie, których odbywają się posiedzenia Parlamentu. Dba także o nienaruszalność wyposażenia Sejmu: samochody, urządzenia techniczne itp.

Realizuje swoje zadania miedzy innymi przez kontrolowanie dokumentów uprawniających do przebywania na obszarze podległym Kancelarii Sejmu. Sprawdza przedmioty wnoszone do Sejmu, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Strażnik straży marszałkowskiej ściśle współpracuje z innymi służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo, a więc z Policją, Biurem Ochrony Rządu. O zauważonym niebezpieczeństwiepowiadamia odpowiednie służby (np. Straż Pożarną, Pogotowie Gazowe w przypadku ulatniania się gazu lub wycieku niebezpiecznych substancji chemicznych), zabezpiecza teren, organizuje pomoc i ewakuację wszystkich znajdujących się w pobliżu zagrożenia osób.

Ma także prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego, takich jak: gaz obezwładniający, kajdanki, może też stosować chwyty obezwładniające. W swojej pracy wykorzystuje komputer, fax, telefon i kopiarkę, a także radiostację.

Często zajmuje się obsługą urządzeń monitorujących pomieszczenia i teren zewnętrzny tj. kamery i monitory telewizyjne. W sytuacjach szczególnych np. pożar, skażenie chemiczne, odpowiednimi działaniami zajmują się wyspecjalizowani w ratownictwie strażnicy, używając w tym celu odpowiedniego sprzętu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę