Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Strażnik gminny / miejski

Kod: 541312
Inna nazwa zawodu: funkcjonariusz straży miejskiej

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE

Strażnik miejski jest zawodem, który zostaje powołany przez przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Strażnik miejski jest przede wszystkim odpowiedzialny za zapewnienie porządku w miejscach użyteczności publicznej, ruchu drogowym oraz w środkach komunikacji miejskiej. Nadrzędnymi czynnościami strażnika miejskiego jest podejmowanie interwencji w sytuacjach, gdzie jest zagrożone życie lub zdrowie innego człowieka.

Do szczegółowych czynności strażnika miejskiego należy:

- ochrona spokoju i porządku,

- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,

- inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. W sytuacji zagrożenia, strażnik zabezpiecza miejsce przestępstwa, katastrofy lub innego zdarzenia. Strażnicy ponadto współdziałają z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. W swoich obowiązkach mają także konieczność doprowadzenia osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeśli zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

Podczas bezpośredniego zagrożenia życia, w trakcie niebezpieczeństwa, gdy wystąpiła awaria techniczna, wyciek gazu bądź pożar – strażnik współpracuje z innymi służbami, które zapewniają bezpieczeństwo obywateli. Udzielając pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub w innych sytuacjach ratujących życie, powinien umieć udzielić pierwszej pomocy przed pojawieniem się wyspecjalizowanych służb. Do zadań strażnika należy także pomoc w konwojowaniu przesyłek pieniężnych, skierowanych do władz, ważnych dokumentów, lub też wartościowych przedmiotów, które mogą być zagrożone kradzieżą.

Do zadań strażnika miejskiego należy także legitymowanie osób, które swoim zachowaniem mogą zagrażać innym.W takich sytuacjach, strażnik ma prawo użyć środków przymusu bezpośredniego, jednakże nie może nadużywać tej możliwości i każde ich użycie musi być usankcjonowanie. Środki przymusu bezpośredniego to – pałka, kajdanki, paralizator i gaz obezwładniający. W momencie bezpośredniego zagrożenia życia, może także użyć broni palnej, w którą jest wyposażony. Do obowiązków strażnika należy także asystowanie w kontrolach przeprowadzanych wspólnie z przedstawicielami Sanepidu, PIH, Urzędu Miar i Wag, Wydziałów Urzędu Miejskiego i innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony porządku publicznego. Praca strażnika miejskiego to nie tylko piesze patrole. Do pokonania większych odległości strażnik może posługiwać się samochodem, a niekiedy w większych miastach konno, co jest możliwe, jeśli strażnik przejdzie szkolenie w tym zakresie.

Nadrzędną formą komunikacji w tym zawodzie jest przekaz słowny, ale strażnik także może używać telefonu lub krótkofalówki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę