Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pracownik ochrony fizycznej

Kod: 541307
Inna nazwa zawodu: agent ochrony

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

Pracownik ochrony mienia i osób popularnie zwany jest ochroniarzem. Jego główne zadania to:

·ochrona osób polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej,

·ochrona mienia oznaczająca podejmowanie działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń.

Swoją pracę ochroniarz wykonuje osobiście (bezpośrednia ochrona fizyczna) oraz poprzez zastosowanie specjalnego zabezpieczenia technicznego w postaci elektronicznych urządzeń monitorujących i alarmowych. Zakres i rodzaj zadań profesjonalnego pracownika ochrony a nawet jego miejscepracy zależy od posiadania lub nie posiadanialicencji. Licencja to specjalne zezwolenie na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia, wydawane przez komendanta wojewódzkiego policji.

W ochronie mogą pracować osoby, które nie posiadają licencji, ale mają one znacznie mniejszy zakres uprawnień. Rozróżnia się dwa rodzaje licencji:

  • licencja pracownika ochrony fizycznej
  • licencja pracownika zabezpieczenia technicznego.

Tylko osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej mogą być zatrudnione w obiektach podlegających - zgodnie z przepisami - obowiązkowej ochronie, zostać członkami specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, zajmować się konwojowaniem pieniędzy oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych, używać broni palnej, wykonywać bezpośrednio czynności związane z ochroną osób, nadzorować i kontrolować pracę pracowników ochrony bez licencji.

Licencji pracownika zabezpieczenia technicznego wymaga się od osoby, która wykonywać będzie zadania związane z montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i obiektów oraz przeprowadzać ich konserwację i naprawy, zajmować się opracowywaniem projektów zabezpieczenia technicznego danego terenu czy budynku.

Pracownik ochrony najczęściej wykonuje zadania związane z ochroną mienia. Obowiązkowej ochronie podlegają obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla interesu państwa a także dla bezpieczeństwa publicznego. Należą do nich m.in. zakłady naukowo-badawcze, zakłady produkujące urządzenia i sprzęt wojskowy, porty morskie i lotnicze, banki i przedsiębiorstwa wytwarzające i przechowujące środki pieniężne w znacznych ilościach, ujęcia wody,elektrownie, ciepłownie, urządzenia telekomunikacyjne, telewizyjne i radiowe, muzea i obiekty gromadzące dobra kultury narodowej, archiwa państwowe. Ochroną w tym zakresie zajmują się wewnętrzne służby ochrony, czyli uzbrojone, umundurowane i odpowiednio wyszkolone zespoły pracowników.

Prywatne firmy ochroniarskie, które świadczą usługi na rzecz różnych przedsiębiorców lub na zlecenie poszczególnych osób, zajmują się ochroną firm, sklepów, centrów handlowych, składów towarów, szkół, osiedli mieszkaniowych, parkingów. Do zadań ochroniarza należy zabezpieczenie określonego terenu przed wtargnięciem osób niepowołanych czy zakłócających porządek. Jego obowiązkiem jest też zapobieganie włamaniom, awariom, pożarom czy dewastacji, dlatego w chronionym budynku sprawdza wszystkie zabezpieczenia typu: alarmy, zamki, kraty. Obsługuje przyrządy do wykrywania niebezpiecznych narzędzi, bramki z czujnikami dla wychodzących klientów, prześwietla wnoszony bagaż i przedmioty, kontroluje przepustki wchodzących i wychodzących. Pracując w centrach handlowych pilnuje porządku, wykrywa i raportuje kradzieże sklepowe. Obsługuje stacje monitorujące, gdzie na monitorach obserwuje co dzieje się w chronionym obiekcie. W przypadku nagłego zdarzenia wzywa policję, straż pożarną lub pogotowie ratunkowe. W szczególnych sytuacjach sam udziela pierwszej pomocy przedmedycznej. Pracownik ochrony prowadzi też bezpośrednią obserwację patrolując strzeżony teren pieszo lub poprzez kamery umieszczone w różnych miejscach. Obserwuje i sprawdza alarmy i systemy monitorujące oraz kontaktuje sięz odpowiednimi jednostkami w celu uruchomienia alarmu. Często przemieszcza się, używając służbowego samochodu oznaczonego znakiem firmowym. Do porozumiewania się stosuje łączność radiową i telefon komórkowy. Patrol to z reguły dwu lub trzyosobowy zespół, pracujący w terenie, utrzymujący kontakt z dyżurnym prowadzącym stały monitoring wszystkich chronionych obiektów. W razie nagłego zdarzenia, np. ataku na obiekt, do akcji wkracza grupa interwencyjna powiadomiona przez patrol. Jest to kilkuosobowa grupa kierowana przez dowódcę, w której obowiązuje podział zadań i bezwzględne posłuszeństwo. W jej skład wchodzą doświadczeni, dobrze wyszkoleni i uzbrojeni pracownicy. Używają oni broni palnej lub gazowej, paralizatorów, kajdanek. Ich mundury i uzbrojenie budzą respekt i odstraszają potencjalnych przestępców.

Pracownik ochrony nosi broń palną wyłącznie wtedy, gdy występuje w umundurowaniu, a jej użycie może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach.

Innym rodzajem zadań często wykonywanych przez pracowników ochrony mieniai osób jest konwojowanie. Konwój to specjalna ochrona transportu pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów do banku lub z banku, do bankomatów, instytucji lub osób prywatnych. Celem pracy konwojentów jest zabezpieczenie mienia przed kradzieżą, zniszczeniem czy zaginięciem. Zadanie to powierza się doświadczonym i zaufanym pracownikom, posiadającym licencję i uprawnienia do posługiwania się bronią. Tworzą oni kilkuosobowy zespół, ściśle ze sobą współpracujący, kierowany przez dowódcę. W trakcie wykonywania zadania panuje żelazna dyscyplina. Konwój porusza się po wcześniej ustalonej trasie i zgodnie z określoną taktyką. Do transportu pieniędzy używane są opancerzone samochody, wyposażone w sejf i alarm. Konwojenci ubrani są w mundury ze znakiem firmowym, hełmy, kamizelki kuloodporne, ich wyposażenie stanowi broń ostra, paralizatoryi telefony komórkowe. W każdej chwili przygotowani są do odparcia ataku czy obrony konwoju przed napadem. Swoją pracę wykonują tylko w dzień. Zasady organizacji konwojów określają specjalne przepisy prawne.

W obecnych czasach coraz powszechniejsza staje się ochrona i zabezpieczenie imprez. Zadanie to wykonywane jest na zlecenie organizujących je firm. Jest to trudne i odpowiedzialne zadanie, bowiem imprezy masowe odbywają się często w dużych obiektach sportowych i gromadzą wielotysięczne tłumy. Są to przeważnie zawody sportowe, mecze piłkarskie, koncerty, uroczystości, gale, targi. Rola pracowników ochrony polega przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. Są oni odpowiedzialni za porządek, dyscyplinę i kulturę widowni. Muszą reagować na wszelkiego rodzaju naruszenia prawa a w szczególności przejawy agresji i przemocy. W celu przywrócenia porządku muszą podejmować działania stanowcze aczkolwiek nieagresywne, w razie konieczności mogą użyć siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony. Mogą również ująć osoby, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników imprezy i przekazać policji. W razie potrzeby zapewniają ochronę osobistą występującego artysty oraz jego konwój. Służby ochrony pracują w mundurach z logo firmy lub strojach wg życzenia organizatora imprezy. Wyposażeni są w środki łączności bezprzewodowej, ręczne wykrywacze metalu, latarki elektryczne, środki opatrunkowe, środki transportu. Pracownikowi ochrony nie wolno natomiast mieć przy sobie broni palnej, jeżeli wykonuje bezpośrednio zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania masowych imprez publicznych.

Kolejnym, ważnym zadaniem wykonywanym w omawianym zawodzie jest ochrona osób. Są to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Zajmują się tym specjalnie dobrani, przeszkoleni w walce i w użyciu broni oraz doświadczeni pracownicy ochrony osobistej (ang. bodyguards). Ich praca polega na zabezpieczeniu chronionej osoby przed zagrożeniem, pochodzącym z reguły ze strony innego człowieka. Podjęte działania ochronne powinny doprowadzić do wykrycia zamachu na etapie planowania i zapobiec jego zajściu lub w ostateczności uczynić go trudnym do przeprowadzenia. Ochrony mogą wymagać np. aktor, piosenkarka, dyrektor, turysta zagraniczny, polityk. Pracownicy ochrony osobistej pracują w grupie, zapewniając przez to ochronę osoby w jej miejscu zamieszkania, w pracy, w hotelu, podczas pobytu w różnych miejscach publicznych oraz przemieszczania się środkami transportu. Muszą być dyskretni, dlatego nie używają mundurów. Są wyposażeni w broń, środki łączności i samochody.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę