Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sprzedawca

Kod: 522301
Inna nazwa zawodu: hurtownik

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Usługowa : Tak
Kategoria pracy
Usługi różne oraz handel : Tak
Charakter Pracy
Praca z osobami : w bardzo dużym stopniu
Praca z liczbami, danymi : w dużym stopniu
Praca z rzeczami : w dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Werbalne (słowne) : w bardzo dużym stopniu
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca średnio lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Na wolnym powietrzu : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są bardzo intensywne i niezbedne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w bardzo dużym stopniu
Konsultowanie : w dużym stopniu
Udzielanie rad : w dużym stopniu
Sprzedawanie : w bardzo dużym stopniu
Świadczenie usług : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w bardzo dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Stałe godziny pracy : Tak
Praca zmianowa : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Finansowa : Tak
Za wyposażenie i maszyny : Tak
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Ostrość słuchu : przydatna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : przydatna
Szybki refleks : przydatna
Spostrzegawczość : przydatna
Zręczność rąk : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Podzielność uwagi : przydatna
Dobra pamięć : przydatna
Uzdolnienia rachunkowe : niezbędna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : przydatna
Wytrzymałość na długotrwały wysiłek : przydatna
Odporność emocjonalna : przydatna
Samokontrola : przydatna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : niezbędna
Umiejętność postępowania z ludźmi : niezbędna
Samodzielność : niezbędna
Inicjatywność : przydatna
Zdolność przekonywania : przydatna
Dokładność : przydatna
Przydatne zainteresowania
Urzędnicze : przydatna
Społeczne : przydatna
Menedżerskie : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Wysoka ogólna wydolność fizyczna : przydatna
Duża sprawność układu kostno-stawowego : niezbędna
Duża sprawność układu mięśniowego : niezbędna
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna
Duża sprawność narządu słuchu : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Zawodowe : Tak

Inne

Trend rozwojowy zawodu
Zatrudnianych jest coraz więcej osób w zawodzie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : P
Druga litera kodu : S
Trzecia litera kodu : A

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę