Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sprzedawca

Kod: 522301
Inna nazwa zawodu: hurtownik

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

WARUNKI PODJĘCIA PRACY W ZAWODZIE

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku sprzedawcy powinna legitymować się wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym lub (znacznie częściej) średnim. Kandydaci na sprzedawców z wykształceniem zawodowym powinni być absolwentami szkół o profilu handlowym. Również mile widziani są kandydaci z wykształceniem średnim, ze specjalnością związaną z handlem (np. technik handlowiec), jednak nie jest to istotny warunek ubiegania się o zatrudnienie. Coraz częściej pracodawcy w ogóle nie formułują oczekiwań odnośnie wykształcenia sprzedawców. Istotne są kwalifikacje przydatne w pracy w handlu – praktyczna znajomość obsługi kasy fiskalnej , obsługa komputera, umiejętności sprzedażowe i perswazyjne, komunikatywność. Zazwyczaj też nie są formułowane preferencje dotyczące płci, pracę w sprzedaży mogą znaleźć zarówno kobiety jak i mężczyźni.

W celu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, absolwenci wszystkich typów szkół zawodowych ponadgimnazjalnych i policealnych, które kształcą w zawodzie sprzedawcy/handlowca, mogą dobrowolnie przystąpić do egzaminu państwowego. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości z zakresu danego zawodu, umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć osoby zdającej. Egzaminy przeprowadzają zewnętrzne komisje egzaminacyjne powołane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Osoby ubiegające się o pracę sprzedawcy w stacji LPG, powinny posiadać stosowne uprawnienia w zakresie napełniania samochodów gazem płynnym. Uprawnienia nadaje Transportowy Dozór Techniczny, po uprzednim ukończeniu szkolenia z tego zakresu (organizują je m.in. Zakłady Doskonalenia Zawodowego). W sklepach ze stoiskami spożywczymi wymagane jest ukończenie kursu tzw. minimum sanitarnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę