Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Antykwariusz

Kod: 522101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Usługowa : Tak
Kategoria pracy
Usługi różne oraz handel : Tak
Charakter Pracy
Praca z osobami : w dużym stopniu
Praca z rzeczami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Werbalne (słowne) : w dużym stopniu
Motoryczne (ruchowe) : w dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są bardzo intensywne i niezbedne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w bardzo dużym stopniu
Sprzedawanie : w bardzo dużym stopniu
Kupowanie : w bardzo dużym stopniu
Świadczenie usług : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w bardzo dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Stałe godziny pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Finansowa : Tak
Za wyposażenie i maszyny : Tak
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Rozróżnianie barw : przydatna
Ostrość słuchu : przydatna
Czucie dotykowe : przydatna
Szybki refleks : przydatna
Spostrzegawczość : przydatna
Zręczność rąk : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Dobra pamięć : przydatna
Uzdolnienia rachunkowe : przydatna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : przydatna
Uzdolnienia artystyczne : przydatna
Ważne cechy
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : przydatna
Odporność emocjonalna : przydatna
Samokontrola : przydatna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : niezbędna
Umiejętność postępowania z ludźmi : przydatna
Empatia : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : przydatna
Umiejętność współdziałania : niezbędna
Niezależność : przydatna
Samodzielność : niezbędna
Zdolność przekonywania : przydatna
Dokładność : przydatna
Ciekawość : przydatna
Przydatne zainteresowania
Naukowe : przydatna
Artystyczne : niezbędna
Menedżerskie : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna
Duża sprawność narządu słuchu : przydatna
Duża sprawność zmysłu dotyku : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z chorobą psychiczną w okresie reemisji : Tak
Dysfunkcja kończyn dolnych : Tak
Poruszających się na wózkach inwalidzkich : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Średnie : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Pożądane jest samo-zatrudnienie : Tak
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : A
Druga litera kodu : K
Trzecia litera kodu : P

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę