Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Antykwariusz

Kod: 522101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Antykwariusz zajmuje się kupowaniem i następnie sprzedażąróżnych zabytkowych przedmiotów: dzieł sztuki (obrazów, rzeźb, grafiki), wytworów rzemiosła artystycznego (mebli, wyrobów ze srebra - sztućców, lichtarzy itp., biżuterii, porcelany i in.) i kultury materialnej(monet, zegarów itp.) oraz rozmaitych osobliwości (np. starych aparatów fotograficznych, zabawek itp.). Antykwariusz-księgarz kupuje i sprzedajestare druki oraz nowsze wydania książek i czasopism, które już są wyczerpane w handlu księgarskim. Antykwariusz czasem trudni się również kupowaniem i sprzedawaniem dzieł współczesnej sztuki. Rozróżnienie pomiędzy zawodem antykwariusza ipracownika galerii sztuki współczesnejjest nieostre. Wiele galerii kupuje i sprzedaje zarówno dzieła sztuki dzisiajpowstające, jak sprzed kilku dziesięcioleci.

W chwili nabywanialub przyjmowania zabytkowego przedmiotu do sprzedaży komisowej (ta forma występuje często na rynku handlu sztuką)antykwariusz musipoddać go fachowejekspertyzie, sklasyfikować i wycenić. Elementarnym jego zadaniem jestokreślenie epoki powstania stylu, miejsca wykonania, autora lub warsztatu, techniki wykonania, tworzywa oraz stanu zachowania.Dopiero wtedy antykwariusz przystępuje dowyceny. Musi przy niej uwzględnić różne czynniki - wartość artystyczną, rzadkość lubpopularnośćwystępowania na rynku antykwarycznym,zainteresowanie tym przedmiotemze strony kupujących. Antykwariusz - jubiler musi ocenić również rodzaj i wartość tworzywa (np. kruszcu, kamieni szlachetnych). Do ostatecznego ustalenia ceny antykwariusz wykorzystuje swą wiedzę o rynku dzieł sztuki - notowania takich przedmiotów naaukcjach, ceny podawane w specjalistycznych wydawnictwach (jak np. w katalogach numizmatów),cenyproponowane przez inneantykwariaty. Antykwariusz bierze odpowiedzialność za swoją ekspertyzę i wycenę. Klient z kolei ma gwarancję fachowego rozpoznania przedmiotu, rozróżnienia oryginału od falsyfikatu, oszacowania jego ceny rynkowej. W wielu wypadkach antykwariusz występuje tylko w roli eksperta - np. kiedy klient chce znać wartość przedmiotu, ale nie wystawia go do sprzedaży. Nie zawsze wiedza i doświadczenie antykwariusza są wystarczającedowykonania ekspertyzy (np. w wypadku rzadko pojawiających się na rynku starych obrazów). Wtedy zwraca się on o opinię do znawców różnych dziedzin lub epok sztuki lub kultury materialnej, np. historyków sztuki pracujących w muzeach.

Antykwariusz musi również orientować się w problemach konserwacji zabytków.Często doradza klientowi, jakim zabiegom konserwacyjnym warto poddaćprzedmiot przedwystawieniem do sprzedaży. Antykwariusz stara się także zebrać od sprzedającegodane o pochodzeniu ihistorii przedmiotu.

Antykwariuszudziela klientomwszelkich informacjio zgromadzonych w salonie sprzedaży przedmiotach. Odpowiada na wiele różnych pytań. Często występuje w roli doradcyipomaga klientom w wyborze. W wielu wypadkach to antykwariusz budzi zainteresowanieodwiedzających antykwariat takim lub innymobiektem. Antykwariusz może również pomagać kupującym w fachowym skompletowaniu np. kolekcji numizmatów lub w wyborze mebli, lamp, tkanin i innych elementów wyposażenia wnętrz winteresującym ich stylu.

Zadaniem niektórych antykwariuszy, zatrudnionych w domach aukcyjnych, jest przygotowanie katalogu wystawionych do sprzedaży przedmiotów oraz przeprowadzenie aukcji.

Antykwariusz pracujący w galeriach sztuki nowoczesnej (czasemnazywany marchandem), kupujący i sprzedający dzieła sztuki z ostatnich dziesięcioleci,ma podobny charakter pracy.Różnica polegaprzede wszystkim na tym, że utrzymuje również kontakty z twórcami. Wybiera i ocenia ich prace, a często zamawia konkretne dzieła, które jego zdaniemłatwobędziemógłsprzedać.

Tylko niektórzy antykwariusze - księgarzezajmują się starodrukami; muszą oni znać się na dawnych technikach edytorskich i historii książki. Większość antykwariatów książkowych kupuje i sprzedaje książki orazczasopisma, wydane przed kilku lub kilkudziesięciulaty. Wtedy antykwariuszwycenia oferowane mu wydawnictwakorzystając ze swojej orientacji na rynku książki. Musi doskonale wiedzieć, które tytuły są poszukiwane i jak często pojawiają się w handlu. Dobry antykwariusz potrafiwyszukać w swoichzbiorachtytuły dla ludzi o różnych zainteresowaniach ipomóc im w wyborze.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę