Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kremator

Kod: 516301
Inna nazwa zawodu: pracownik komunalny cmentarza, pracownik komunalny transportu, inspektor ds. organizacji pogrzebów

Zadania i czynności

Głównym celem pracy pracownika zakładu pogrzebowego jest zapewnienie godnych warunków ostatniej posługi zmarłemu i zwolnienie zamawiających usługę pogrzebową od wszystkich czynności przygotowawczych z tym związanych.

Podstawowym zadaniem pracownika jest zawieranie i realizowanie umów-zleceń na usługi i sprzedaż akcesoriów pogrzebowych opierając się na środkach przedsiębiorstwa, umowach, porozumieniach i innych ustalonych z kooperantami formach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i cennikami. Ponadto zadaniem pracownika jestpodejmowanie własnych i uczestniczenie w innych działaniach na rzecz pozyskiwania klientów i ich obsługi w ramach działalności przedsiębiorstwa oraz sprawnego i rzetelnego wykonania usług pogrzebowych związanych z transportem i pochowaniem zwłok.

Do podstawowych czynności pracownika należy ustalenie treści umowy zawartej z osobą zamawiającą usługę pogrzebową, opierając się na przedstawionej kompleksowej ofercie. Oferta dotyczy rodzaju trumny, przewozu ciała, organizacji pogrzebu na cmentarzu, możliwości kremacji zwłok, przechowywaniaciała, miejsc na cmentarzu, murowania grobu, zamawiania nabożeństwa, zamieszczania nekrologów w prasie, drukowania klepsydr, zamawiania wieńców i wiązanek, radiofonizacji otoczenia grobu w czasie pogrzebu, oprawy wokalno-muzycznej z podaniem cen.

Realizacja zawartej umowy rozpoczyna się już w obecności klienta, telefonicznie ustala termin pogrzebu, godzinę, markę autokarawanu i miejsce uroczystości, treść nekrologów i klepsydr, rodzaj trumny, kwiatów oraz kontaktuje się z mistrzem ceremonii w celu ustalenia tekstu przemówienia i specjalnych życzeń związanych z samą ceremonią pogrzebową. Dalsze usługi pracownik realizuje po pożegnaniu się z klientem. Udaje się do redakcji gazety w celu zamieszczenia nekrologu, zleca kwiaciarni wykonanie wieńców i wiązanek z szarfami ozamówionej treści oraz dostarcza je w czasie i terminie na wskazane miejsce.

Obowiązkiem pracownika zakładu pogrzebowego(pracownika komunalnego transportu jestprzygotowanie ciałado ceremonii pogrzebowej, dostarczenie w określonym miejscu i terminie ciała i zamówionych akcesoriów pogrzebowych, pracownika komunalnego cmentarzaprzygotowanie grobu, asystowanie podczas ceremonii pogrzebowej, sprawdzenie przed rozpoczęciem ceremonii wyglądu sal, ustawienia dekoracji, wieńców, odznaczeń, ewentualnie pocztów sztandarowych, wart honorowych, czuwanie nad sprawnym przebiegiem uroczystości). Dopilnowanie całości organizacji pogrzebu, wystawienie rachunków dla zleceniodawcy, pobranie należności za wykonaną usługę.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę