Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Astrolog

Kod: 516101
Inna nazwa zawodu: kosmobiolog, astroterapeuta

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Poznawcza : Tak
Informacyjna : Tak
Kategoria pracy
Usługi różne oraz handel : Tak
Nauka i dziedziny z nią związane : Tak
Charakter Pracy
Praca z liczbami, danymi : w dużym stopniu
Praca z ideami, pomysłami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Werbalne (słowne) : w dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są możliwe, lecz nie konieczne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w bardzo dużym stopniu
Konsultowanie : w bardzo dużym stopniu
Udzielanie rad : w dużym stopniu
Świadczenie usług : w dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w bardzo dużym stopniu
Pisemny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Samodzielne ustalanie czasu pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
W dzień i w nocy : Tak
Odpowiedzialność
Społeczno-moralna : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Spostrzegawczość : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : przydatna
Podzielność uwagi : przydatna
Dobra pamięć : przydatna
Uzdolnienia rachunkowe : niezbędna
Rozumowanie logiczne : niezbędna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : niezbędna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : niezbędna
Ważne cechy
Odporność emocjonalna : przydatna
Samokontrola : przydatna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : niezbędna
Umiejętność postępowania z ludźmi : niezbędna
Samodzielność : niezbędna
Zdolność przekonywania : przydatna
Dokładność : niezbędna
Ciekawość : niezbędna
Przydatne zainteresowania
Naukowe : niezbędna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z chorobą psychiczną w okresie reemisji : Tak
Niedosłyszących : Tak
Niedowidzących : Tak
Z dysfunkcją kończyn górnych : Tak
Dysfunkcja kończyn dolnych : Tak
Poruszających się na wózkach inwalidzkich : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Nie ma wymagań dotyczących poziomu wykształcenia : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Pożądane jest samo-zatrudnienie : Tak
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : S
Druga litera kodu : B
Trzecia litera kodu : K

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę