Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kosmetyczka

Kod: 514202
Inna nazwa zawodu: nie występują

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Usługowa : Tak
Kategoria pracy
Ochrona zdrowia : Tak
Usługi różne oraz handel : Tak
Charakter Pracy
Praca z osobami : w bardzo dużym stopniu
Praca z rzeczami : w dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Werbalne (słowne) : w dużym stopniu
Motoryczne (ruchowe) : w dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są bardzo intensywne i niezbedne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w dużym stopniu
Konsultowanie : w dużym stopniu
Udzielanie rad : w bardzo dużym stopniu
Wywiady : w dużym stopniu
Świadczenie usług : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w bardzo dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Praca zmianowa : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi : Tak
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : niezbędna
Rozróżnianie barw : niezbędna
Ostrość słuchu : przydatna
Czucie dotykowe : niezbędna
Powonienie : przydatna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Spostrzegawczość : niezbędna
Zręczność rąk : niezbędna
Zręczność palców : niezbędna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : przydatna
Dobra pamięć : przydatna
Rozumowanie logiczne : przydatna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : przydatna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : przydatna
Ważne cechy
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : przydatna
Odporność emocjonalna : przydatna
Samokontrola : przydatna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : niezbędna
Umiejętność postępowania z ludźmi : niezbędna
Empatia : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : przydatna
Samodzielność : niezbędna
Zdolność przekonywania : przydatna
Wytrwałość, cierpliwość : przydatna
Dokładność : niezbędna
Ciekawość : przydatna
Przydatne zainteresowania
Naukowe : przydatna
Menedżerskie : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność narządu wzroku : niezbędna
Duża sprawność narządu słuchu : przydatna
Duża sprawność zmysłu węchu : przydatna
Duża sprawność zmysłu dotyku : niezbędna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z chorobą psychiczną w okresie reemisji : Tak
Dysfunkcja kończyn dolnych : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Pomaturalne : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Pożądane jest samo-zatrudnienie : Tak
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Zatrudnianych jest coraz więcej osób w zawodzie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : S
Druga litera kodu : A
Trzecia litera kodu : R

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę