Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Poborca skarbowy

Kod: 421402
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym zadaniem poborcy skarbowego jest przymusowe ściąganie zaległości podatkowych i innych należności pieniężnych od osób, które nie wywiązują się z zobowiązań finansowych zaciągniętych wobec różnych instytucji podlegających administracji państwowej (urzędy skarbowe, urzędy gminne, banki, szpitale, zakłady energetyczne).

\ Ściąganie należności odbywa się w mieszkaniu lub innym miejscu pobytu dłużnika, czyli osoby zalegającej na przykład z opłatą podatków, rachunków za zużytą energię elektryczną, osoby nie spłacającej zaciągniętego kredytu, pożyczki bankowej lub skazanej na zapłacenie grzywny.

Poborca wyposażony przez przełożonego w dokument uprawniający go do ściągnięcia należności (tzw. tytuł wykonawczy) nakłania dłużnika do uiszczenia zaległości. Uzyskane pieniądze (kwota długu wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami egzekucyjnymi) kwituje w kwitariuszu przychodów. W razie odmowy uregulowania należności, poborca ma prawo przeszukać mieszkanie lub dokonać rewizji osobistej. Na polecenie przełożonego taka rewizja może być równieżprzeprowadzona przez poborcę poza domem dłużnika.

Jeżeli osoba zobowiązana do płatności nie dysponuje gotówką, poborca dokonuje, na podstawie stosownego dokumentu, zajęcia, odebrania i sprzedaży majątku ruchomego (nietrwałego) dłużnika. Poborca odbiera danej osobie przedmioty wartościowe, takie jak: samochody, meble, biżuteria, sprzęt RTV, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego. Po oszacowaniu przedmiotów przez rzeczoznawcę organizuje i prowadzi ich licytację. Pieniądze pozyskane z licytacji czy bezpośrednio od dłużnika poborca powinien w oznaczonym terminie wpłacić do kasy swojego urzędu lub w PKO na konto wierzyciela.

Jeśli stan majątkowy dłużnika nie pozwala na uregulowanie zaległości, poborca sporządza protokół o niemożności wyegzekwowania długu.

Do zawodowych czynności poborcy należy również przeprowadzanie wywiadów i sporządzanie protokółów o stanie majątkowym osób zalegających ze spłacaniem należności. Potrzebne informacje zdobywa szacując ruchomości w mieszkaniu danej osoby, podczas rozmów z jej rodziną, sąsiadami. Korzysta również z danych, do których ma prawnie zagwarantowany dostęp (np. stan konta w banku).

Zgodnie ze swoimi kompetencjami poborca może dokonać zabezpieczenia majątku osoby, np. podejrzanej o prowadzenie nielegalnej działalności gospodarczej, na poczet spłaty zobowiązań finansowych podejrzanego. Często się bowiem zdarza, iż osoby takie utajają, wywożą swój majątek, by uniknąć odpowiedzialności finansowej. Zawsze po wykonaniu poszczególnych zadań poborca sporządza raport o przebiegu i efektach poczynionych działań i przedkłada go przełożonemu.

Starsi, doświadczeni poborcy zajmują się praktycznym szkoleniem kandydatów do pracy w tym zawodzie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę