Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Krupier

Kod: 421202
Inna nazwa zawodu: nie występują

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Usługowa : Tak
Kategoria pracy
Rozrywka i spędzanie wolnego czasu : Tak
Charakter Pracy
Praca z osobami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Werbalne (słowne) : w dużym stopniu
Motoryczne (ruchowe) : w dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są bardzo intensywne i niezbedne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w dużym stopniu
Organizowanie : w dużym stopniu
Świadczenie usług : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w bardzo dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Praca zmianowa : Tak
Godziny wykonywania pracy
W dzień i w nocy : Tak
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Rozróżnianie barw : niezbędna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Szybki refleks : niezbędna
Spostrzegawczość : niezbędna
Zręczność rąk : niezbędna
Zręczność palców : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Podzielność uwagi : przydatna
Uzdolnienia rachunkowe : niezbędna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : przydatna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : niezbędna
Odporność emocjonalna : niezbędna
Samokontrola : przydatna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : niezbędna
Umiejętność postępowania z ludźmi : przydatna
Umiejętność podporządkowania się : niezbędna
Dokładność : niezbędna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność układu kostno-stawowego : przydatna
Duża sprawność układu mięśniowego : przydatna
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Nie ma wymagań dotyczących poziomu wykształcenia : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Brak możliwości samo-zatrudnienia : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Zatrudnianych jest coraz więcej osób w zawodzie : Tak
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : K
Druga litera kodu : P
Trzecia litera kodu : S

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę