Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kontroler rozliczeń pieniężnych

Kod: 421106
Inna nazwa zawodu: kontroler, kontroler usług kasowych

Zadania i czynności

Podstawowym celem pracy kontrolerów rozliczeń pieniężnych (kontrolerów obrotu pieniężnego) i pokrewnych jest bieżące sprawdzanie prawidłowości wykonywanych usług w zakresie obrotu finansowego w placówkach, w których są zatrudnieni.

Kontrola ta dokonywana jest pod względem formalnym, prawnym, a na niektórych stanowiskach również pod względem finansowym.

W swej pracy dokonują oni stałej kontroli materiału kasowego (druki przelewów, druki opłat, itp.), pozwalającej na eliminowanie błędów, zapobiegającej „praniu brudnych pieniędzy”, powodującej prawidłowe rejestrowanie operacji co znacznie ułatwia rozliczenia gotówkowe.Sporządzają zbiorcze zestawienia obrotów kasowych i na podstawie analizy tej dokumentacji kasowej oraz obowiązujących przepisów wychwytują i na bieżąco korygują wszelkie rachunkowe i formalne błędy popełniane przez pracowników swojej zmiany.

Kontrolerzy zatrudnieni w instytucjach bankowych, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości co do pochodzenia wpłacanych pieniędzy wprowadzają zastrzeżenia poprzez systemy komputerowe.

Do podstawowych zadań na tym stanowisku należy również kontrola stanowisk pracy kasjerów pod względem wyposażenia ich w druki płatne, druki ścisłego zarachowania, datowniki, odpowiednie pieczątki i inne materiały niezbędne do pracy.

Przykrym ale koniecznym obowiązkiem należącym do kontrolera jest przyjmowanie reklamacji lub skarg na działalność placówki.

Kontrolerzy są również odpowiedzialni za ocenę pracy pracowników swojej zmiany. To oni udzielają im rad, pouczeń, wsparcia; w niektórych firmach kierują również na szkolenia, prowadzą pensum godzin. Pomagają ponadto kasjerom w profesjonalnej obsłudze klienta, co wiąże się z koniecznością podejmowania wielu różnorodnych, często szybkich decyzji.

Mimo, iż kontrolerzy są częścią zespołu pracowników danej zmiany, to ich praca ma charakter indywidualny i w dużej części zrutynizowany. Z uwagi jednak na fakt, iż kontakty z innymi ludźmi są w tej pracy bardzo intensywne, jak twierdzą kontrolerzy, codziennie przynosi im ona nowe i ciekawe doświadczenia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę