Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pozostali operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

Kod: 352290
Inna nazwa zawodu: teletechnik, radiotechnik, technik telekomunikacji, radiotelefonista, radiotelegrafista

Zadania i czynności

Technik transportu kolejowego organizuje pracę na bocznicy kolejowej i wewnętrznej sieci kolejowej zakładu przemysłowego. Bocznica jest to stacja kolejowa na terenie zakładu pracy, gdzie wagonami są dostarczane materiały potrzebne do produkcji i skąd wyprawiane są do odbiorców wyprodukowane wyroby. Niektóre duże zakłady przemysłowe posiadają również swoją sieć kolei wąskotorowych lub normalno-torowych do transportu materiałów pomiędzy poszczególnymi wydziałami. Całość taboru i torów, które są własnością zakładu przemysłowego, tworzy dział transportu kolejowego.

Zadaniem kierownika działu transportu kolejowego jest zapewnienie ciągłości pracy bocznicy, zgodnie z opracowanym regulaminem i potrzebami zakładu. Kierownik pracuje w biurze, gdzie prowadzi dokumentację i skąd telefonicznie kontaktuje się ze stacją PKP lub innymi działami zakładu. Do pomocy ma odpowiednich ludzi - kierowników zmianowych. Ich zadania są podobne jak kierownika działu, ale odpowiadają oni jedynie za organizację pracy i jej przebieg na jednej zmianie.

Kierownik działu jest odpowiedzialny za pracę całości działu transportu kolejowego. W wypadku, gdy bocznica jest na własnym rozrachunku, kierownik bierze materialną odpowiedzialność za wyposażenie i sprzęt, prowadzi rozliczenia finansowe i wykonuje czynności administracyjne, np. planuje urlopy podległym mu pracownikom.

Kierownik działu oprócz wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania musi posiadać szeroką wiedzę o kolejnictwie. Jego zadaniem jest zapewnienie prawidłowego stanu torów i rozjazdów, toboru kolejowego, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przesuwnicy wagonów i innych urządzeń. W czasie pracy odbiera raporty od podwładnych o sytuacji na bocznicy i wszelkich usterkach.

Kierownik zmiany dwa razy w ciągu zmiany wychodzi kontrolować stanowiska pracy w terenie. Zakłada wtedy kask, kamizelkę ostrzegawczą koloru pomarańczowego i buty - sztylbety do chodzenia po torach. Obserwuje czy ruch kolejowy odbywa się zgodnie z przepisami, czy załadunek i rozładunek wagonów odbywa się planowo, czy potrzeby transportowe wszystkich wydziałów są zaspokajane, wszystkie urządzenia działają prawidłowo oraz czy podlegli mu pracownicy przestrzegają przepisów bhp i wykonują swoje czynności w wyznaczonym czasie.

Kierownik zmiany organizuje odprawy przedzmianowe dla załogi, przydzielając jej określone zadania, udziela jej instruktażu bhp. Odpowiada za dyscyplinę w pracy i wykonanie zadań przez podległych pracowników .

Kierownik działu lub zmiany prowadzi także cotygodniowe szkolenie bhp, w celu eliminowania zagrożeń w pracy. W czasie zimy organizują akcje odśnieżania torów i rozjazdów. Do ich obowiązków należy również zamawianie potrzebnych narzędzi, materiałów, ubrań roboczych i nadzorowanie ich wykorzystywania.

Dokładny podział obowiązków pomiędzy kierownikiem działu a kierownikami poszczególnych zmian określa regulamin. Jeden z kierowników zmianowych jest jednocześnie zastępcą kierownika działu transportu i wypełnia jego obowiązki w czasie jego choroby lub urlopu. Natomiast kierownik działu może w czasie swojego dyżuru pełnić jednocześnie obowiązki kierownika zmianowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę