Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Aktor cyrkowy

Kod: 343502
Inna nazwa zawodu: nie występują

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Artystyczna : Tak
Sportowa : Tak
Kategoria pracy
Rozrywka i spędzanie wolnego czasu : Tak
Charakter Pracy
Praca z osobami : w bardzo dużym stopniu
Praca z rzeczami : w dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca bardzo ciężka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Na wolnym powietrzu : Tak
Na wodzie : Tak
W powietrzu : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są dość częste : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Świadczenie usług : w dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Zespołowa : Tak
Stałe godziny pracy
Praca zmianowa : Tak
Godziny wykonywania pracy
W dzień i w nocy : Tak
Poziom mobilności
Przemieszczanie się na dużych odległościach : 2
Przemieszczanie się na małych odległościach poza stałym miejscem pracy : 2
Pobytu poza granicami kraju : Tak
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : niezbędna
Rozróżnianie barw : przydatna
Widzenie stereoskopowe : niezbędna
Widzenie o zmroku : przydatna
Zmysł równowagi : niezbędna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Szybki refleks : niezbędna
Spostrzegawczość : niezbędna
Zręczność rąk : niezbędna
Brak lęku przed wysokością : niezbędna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Podzielność uwagi : niezbędna
Dobra pamięć : przydatna
Wyobraźnia przestrzenna : niezbędna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : przydatna
Uzdolnienia artystyczne : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : niezbędna
Wytrzymałość na długotrwały wysiłek : przydatna
Odporność emocjonalna : niezbędna
Samokontrola : niezbędna
Umiejętność współdziałania : niezbędna
Samodzielność : niezbędna
Odwaga : niezbędna
Wytrwałość, cierpliwość : niezbędna
Dokładność : przydatna
Ekspresyjność : przydatna
Ciekawość : przydatna
Dążenie do awansu w hierarchii społecznej i potrzeba osiągnięć : niezbędna
Przydatne zainteresowania
Artystyczne : niezbędna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Silna budowa ciała : przydatna
Wysoka ogólna wydolność fizyczna : niezbędna
Duża sprawność układu krążenia : niezbędna
Duża sprawność układu oddechowego : niezbędna
Duża sprawność układu kostno-stawowego : niezbędna
Duża sprawność układu mięśniowego : niezbędna
Duża sprawność narządu wzroku : niezbędna
Duża sprawność narządów równowagi : niezbędna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Nie ma wymagań dotyczących poziomu wykształcenia : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Zawód zanika : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : A
Druga litera kodu : R
Trzecia litera kodu : S

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę