Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sędzia sportowy

Kod: 342206
Inna nazwa zawodu: arbiter sportowy

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Sędzia sportowy to osoba uprawniona do nadzorowania przebiegu zawodów sportowych, kontrolująca ich zgodność z przepisami i wydająca końcowy werdykt. Prowadzi zawody, rozstrzyga, czy miejsce i sprzęt przeznaczony do gry spełnia wymogi regulaminu danej dyscypliny, mierzy czas gry, sporządza notatki z przebiegu zawodów. Sędzia rozpoczyna i kończy grę, jeśli uzna za stosowne przerywa ją. W przypadku naruszenia przepisów wyciąga sankcje karne wobec zawodników winnych popełnienia przewinienia karanego upomnieniem lub wykluczeniem z gry. Po ukończonych zawodach dostarcza właściwym władzom sprawozdanie, które zawiera wynik meczu, informacje o nałożonych sankcjach karnych na zawodników i innych incydentach, które miały miejsce przed, w trakcie trwania lub po zawodach. W sytuacjach nadzwyczajnych i krytycznych sędzia zobowiązany jest do zorganizowania i udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu zawodnikowi, jeśli w najbliższym otoczeniu nie ma lekarza lub pielęgniarki.

Obowiązkiem sędziów jest przestrzeganie reguł i zasad sportowej rywalizacji, respektowanie zasad etyki sportowej, zachowanie zasad bezstronnego, sprawiedliwego i jawnego oceniania walki, wykazanie należytej troski o zdrowie walczących zawodników, a także oddziaływanie wychowawcze na uczestników gry.

Aby wynik rozgrywki, konkurencji był rzetelny sędziowie pracują w tzw. zespole sędziowskim. I tak w piłce nożnej, oprócz sędziego głównego jest sędzia techniczny, sędziowie asystenci (asystent I i asystent II), a także obserwator.

Sędzia główny odgrywa na boisku najważniejszą rolę, to on rozpoczyna i kończy mecz, eliminuje zawodników naruszających zasady regulaminu, w oparciu o zasady gry wydaje werdykt. Przed meczem sprawdza czy pole gry nadaje się do przeprowadzenia zawodów (kontrola bramek, boiska, piłki, sprawdzenie kart zdrowia zawodników itp.). W wypełnianiu tych zadań pomagają mu sędziowie asystenci (techniczny, liniowi). Do zadań sędziego technicznego, oprócz spełniania funkcji kontrolnych przed, w czasie i po zawodach należy wprowadzanie zmian wśród zawodników, a także powiadamianie sędziego o niezgodnym z przepisami zachowaniu zawodników czy kibiców, jeśli jest to poza polem widzenia sędziego głównego. Sędziowie asystenci poprzez podniesienie chorągiewki sygnalizują sędziemu głównemu, kiedy piłka opuści boisko, kiedy jest spalony lub zawodnik jest faulowany. Zadaniem sędziego obserwatora jest ocena pracy sędziów i organizacji meczu.

Praca w charakterze sędziego sportowego wiąże się z odpowiedzialnością zawodową i dyscyplinarną. Za nieuczciwe jego zachowanie tj. przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za wynik meczu grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (Art. 296b § 1 KK10).

Sędziowie wykonują swoje zadania przy pomocy różnych narzędzi kontrolno-pomiarowych (stoper, fotokomórka), urządzeń (komputer, telefon, krótkofalówka, kamera video), a także pojazdów i łodzi do przemieszczania się na dużych odległościach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę