Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kod: 341201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej jest ściśle związana z kontaktami interpersonalnymi. Osoba wykonująca ten zawód powinna posiadać zatem takie cechy, które czynią z niej osobę szczególnie predysponowaną do pracy z ludźmi. Powinna ją cechować postawa prospołeczna i idąca za tym chęć niesienia pomocy innym ludziom oraz głęboka empatia, pozytywne emocje i uczucia, które pozwalają na lepsze zrozumienie sytuacji podopiecznego. Asystent musi umieć „słuchać”, być cierpliwy i życzliwy. Cechy te sprzyjają nawiązaniu i podtrzymaniu prawidłowych relacji z osobą niepełnosprawną.

W pracy asystenta bardzo przydatne są umiejętności planowania i opracowywania harmonogramów działań, określania priorytetowych zadań i celów, a także zdolności organizacyjne, które pozwalają realizować uzgodniony wcześniej plan w sposób efektywny i systematyczny. Inne przydatne kompetencje to: zarządzanie czasem, szczególnie przydatne w organizacji dnia osoby niepełnosprawnej i myślenie twórcze zwłaszcza w organizacji czasu wolnego. Odwaga i umiejętność identyfikacji i rozwiązywania problemów, twórcze poszukiwanie nowych rozwiązań to cechy, które sprawiają, że asystenci, mogą stanowić cenne wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ich życiu codziennym, zwłaszcza w kontaktach z innymi osobami. W zawodzie asystenta ważne jest również posiadanie umiejętności przekazywania informacji, w tym znajomość odpowiednich sposobów i technik przekazywania, dzięki czemu podopieczni mogą sami podejmować trafne decyzje.

W pracy asystenta przydatne mogą okazać się również niektóre sprawności, takie jak: szybki refleks - zwłaszcza w pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie; spostrzegawczość, szczególnie przydatna w otoczeniu zewnętrznym, zdolność koncentracji uwagi, np. przy wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, czy podzielność uwagi, która ważna jest np. w ruchliwym, tłocznym miejscu.

W pracy asystenta potrzebne są także inne uzdolnienia i zainteresowania, zwłaszcza zaangażowanie w działalność społeczną. Zarówno uzdolnienia techniczne, np. umiejętność obsługi urządzeń AGD, faksu i telefonu, komputera, umiejętność posługiwania się różnego typu narzędziami, prowadzenie samochodu, jak i uzdolnienia artystyczne i manualne, np. taniec, gra na instrumencie, plastyka, rzeźbienie, aktorstwo, mogą się okazać bardzo potrzebne w codziennych czynnościach, w organizacji czasu wolnego osoby niepełnosprawnej.

Ponadto osoba pragnąca pracować w tym zawodzie musi być odporna na stres oraz pracę w warunkach zarówno monotonnych (warunki domowe), jak i zmieniających się (częste przemieszczanie się, np. do pracy, na uczelnię itp.). Nierzadko, osoby niepełnosprawne posiadają w domu zwierzęta, np. psa, kota. W przypadku osoby niewidomej pies jest jego przewodnikiem. Dlatego też osoba chcąca pracować w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej powinna liczyć się także z dodatkowymi obowiązkami w stosunku do czworonożnych przyjaciół osób niepełnosprawnych i mieć do nich pozytywny stosunek.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę