Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kod: 341201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

ŚRODOWISKO PRACY

Warunki materialne

Praca asystenta wykonywana jest zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz. W przypadku pracy z osobami o znacznie ograniczonych możliwościach wyjścia na zewnątrz, asystent większą część swej pracy wykonuje w warunkach domowych, które nie stanowią żadnego zagrożenia. Podobnie w przypadku, gdy asystuje osobie niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych i innych wymagających konieczności przebywania w budynkach użyteczności publicznej. W zawodzie tym nie występuje wysokie ryzyko zapadania na choroby zawodowe, nie występują także czynniki szczególnie niebezpieczne, uciążliwe czy szkodliwe dla zdrowia.

Warunki społeczne

Praca asystenta może przybrać formę pracy indywidualnej, jak i zespołowej w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby, której asystuje. Przykładem pracy indywidualnej będzie praca z osobą niepełnosprawną, niezdolną do opuszczenia miejsca zamieszkania, gdzie asystent musi umieć zorganizować zajęcia tak, aby były one dostosowane do potrzeb i możliwości tej osoby. W przypadku pracy z osobą niepełnosprawną, zdolną do wyjścia poza miejsce zamieszkania, kontakty te nabiorą bardziej charakteru pracy zespołowej. Będą one wzbogacone o relacje i współpracę z rehabilitantem, terapeutą zajęciowym, lekarzem, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz wszystkimi innymi ludźmi, którzy mogą być pomocni dla załatwienia sprawy osoby niepełnosprawnej.

Kontakty z ludźmi są bardzo intensywne i niezbędne. Wśród nich dominują w bardzo dużym stopniu czynności, takie jak: organizowanie, odpowiadanie na pytania, udzielanie rad, współpraca, konsultowanie, negocjowanie, ochranianie, świadczenie usług i w nieco mniejszym stopniu opiekowanie się.

Warunki organizacyjne

Organizacja pracy asystenta osoby niepełnosprawnej uzależniona jest od typu pracodawcy. Asystent może być zatrudniony przez pracodawcę tzw. sektora publicznego, gdzie jego praca przebiega w oparciu o zakres obowiązków, regulamin pracy itp. Czas i godziny pracy są wówczas stałe, dotyczą wyłącznie dni roboczych, aczkolwiek możliwa jest praca zmianowa z wyłączeniem pracy wykonywanej nocą. Zatrudnienie asystenta w placówkach niepublicznych, stowarzyszeniach, fundacjach, jest bardziej elastyczne ze względu na większą dowolność w ustalaniu zakresu obowiązków oraz dni i godzin pracy. Niemniej także i tu, praca asystenta wykonywana jest wyłącznie w dni powszednie, z wyłączeniem godzin nocnych. W zawodzie asystenta możliwe jest również samozatrudnienie (w ramach tzw. działalności własnej), gdzie czas, pora i godziny pracy wynikają z osobistych potrzeb i ustaleń pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą (może dotyczyć to także dni wolnych i świątecznych).

Praca asystenta w sektorze publicznym jest najmniej samodzielna z uwagi na występowanie podległości służbowej. Natomiast w placówkach niepublicznych czynności asystenta podlegają częściowemu nadzorowi, w związku z czym możliwe jest wykazanie się własną kreatywnością w postępowaniu z osobą niepełnosprawną. Jeżeli jednak asystent prowadzi indywidualną działalność, to ta forma pracy pozwala na dużo większą swobodę, samodzielność, ale też i zwiększa odpowiedzialność asystenta, aniżeli w sytuacji, gdy posiada on zwierzchnika.

Bez względu na formę zatrudnienia, praca asystenta nie może mieć cech pracy zrutynizowanej. Dzięki swym pomysłom, ideom, otwartości działań, asystent powinien wnosić w życie swych podopiecznych radość, nadzieję, motywację do podejmowania nowych wyzwań, jak choćby rozwijanie hobby i zainteresowań, podejmowanie pracy w warsztatach terapii zajęciowej czy innej. Czynności te wymagają od asystenta sporego wysiłku i umiejętności organizacyjnych, związanych z koniecznością częstego przemieszczania się, np. zorganizowanie spaceru, wycieczki, przejazdu do przychodni czy na rehabilitację.

Praca asystenta wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dotyczy ona w bardzo dużym stopniu bezpieczeństwa osoby, którą opiekuje się asystent. Dlatego asystent winien znać i stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady poruszania się w ruchu ulicznym itp., aby zapewnić osobie niepełnosprawnej poczucie bezpieczeństwa i pewności. W wykonywaniu swych obowiązków, asystent ponosi także odpowiedzialność finansową, która wiąże się z poczuciem etyki zawodowej, uczciwością itp. Osoby niepełnosprawne nie wychodzące poza miejsce zamieszkania, osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby niewidome, które nie są w stanie samodzielnie regulować swych zobowiązań finansowych, np. opłat za mieszkanie, energię, telefon, często powierzają ten obowiązek asystentowi. Z pracą asystenta związana jest również odpowiedzialność materialna, za rzeczy i mienie, należące do osoby niepełnosprawnej. Bez względu na wartość mienia, asystent powinien o nie dbać, szanować, a w przypadku uszczerbku i uszkodzeń starać się o jego naprawienie i przywrócenie stanu używalności.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę