Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Urzędnik do spraw licencji

Kod: 335401
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym celem pracy urzędnika organów udzielających licencji jest obsługa obywateli w zakresie przyjmowania niezbędnych dokumentów, na podstawie których wydawana jest administracyjna zgoda na podjęcie legalnej działalności gospodarczej (wydawanie koncesji), na legalny pobyt na terenie obcego kraju (wydawanie kart stałego pobytu, pomoc w uzyskaniu statusu uchodźcy), bądź zgoda na wyjazdy zagraniczne (wydawanie paszportów). Praca urzędnika organów udzielających licencji polega na przyjmowaniu wniosków i dokonywaniu w nich podstawowych sprawdzeń np. weryfikacji danych, ilości załączników itp., ich ewidencjonowaniu i nadawaniu im dalszego biegu urzędowego (przesyłanie ich do konkretnych urzędów i referatów). W trakcie pracy urzędnik posługuje się znaczną liczbą rozmaitych kwestionariuszy, których poprawne wypełnienie, będące warunkiem przyjęcia sprawy do rozpatrzenia, niejednokrotnie przysparza interesantom znaczne trudności, dlatego też jednym z obowiązków urzędnika jest informowanie o sposobie wypełniania wniosków, jak również o wysokości opłat koncesyjnych, konieczności załączenia znaczków skarbowych itp. Wypełnione poprawnie wnioski i formularze pracownik urzędu wciąga do ewidencji, porządkuje i kontrasygnuje swoim podpisem przed przekazaniem ich do dalszego rozpatrzenia. Niejednokrotnie przeprowadza też wywiady środowiskowe lub zapoznaje się z wynikami takich wywiadów przeprowadzonych przez innego urzędnika, aby potwierdzić prawdziwość danych np. dotyczących sytuacji życiowej zainteresowanego uzyskaniem licencji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku licencje wydaje się w terminie określonym administracyjnie. Celem złożenia dodatkowych wyjaśnień, bądź uzupełnienia załączników urzędnik wzywa petenta do urzędu. Fakt wydania dokumentu ponownie ewidencjonuje i przesyła wykorzystane dokumenty do archiwum w celu ich zarchiwizowania, najczęściej na określony okres , po którym są one niszczone. W razie cofnięcia licencji, wskutek np. wykroczenia lub przestępstwa gospodarczego, urzędnik może zostać wezwany jako świadek w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości. W przypadku wykrycia przeoczeń urzędnik może być ukarany dyscyplinarnie, zwolniony z pracy lub przekazany organom ścigania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę