Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Agent klarujący

Kod: 333102
Inna nazwa zawodu: nie występują - brak

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Agent clearningowy pracuje w pomieszczeniach biurowych Agencji lub biurach swoich klientów. Często przemieszcza sięsamochodem - jeżdżąc do klientów w sprawach kompensacyjnych i innych - według potrzeb. Praca jego jest silnie stresująca, pracuje on w dość dużym tempie. Dlatego też istnieje zwiększone ryzyko zachorowań na nerwice, choroby wrzodowe.

warunki społeczne

Praca agenta ma charakter indywidualny i samodzielny w zakresie sposobów wykonywania zadań. Jego kontakty z ludźmi są bardzo częste - prowadzi rozmowy z wierzycielami, dłużnikami, negocjuje warunki i sposoby oddania długów, reprezentuje dłużników, wierzycieli na rynku długów, prowadzi wywiady mające na celu sprawdzenie wiarygodności finansowej danej firmy. Rozmawia z syndykami, komornikami sądowymi, sędzią komisarzem, często radzi się i rozmawia ze współpracownikami. Ze względu na intensywność i wielostronnośćkontaktów z ludźmi jest narażony na ryzyko konfliktów z ludźmi.

warunki organizacyjne

Agent clearningowy pracuje od 6 do 9 godzin dziennie. Ma stałe godziny pracy. Praca odbywa się tylko w dzień, bez konieczności pracy w niedziele i święta. Ze względu na częste kontakty na „wysokim szczeblu” z dyrektorami przedsiębiorstw, głównymi księgowymi wskazane jest, aby pracował w ubraniu reprezentacyjnym. Często przemieszcza się poza miejscem pracy, na niewielkich bądź dużych odległości (zależne to jest od siedziby dłużników). W związku z tym wskazane jest aby agent clearningowy posiadał nie tylko prawo jazdy ale i swójwłasny samochód . Funkcje i zależności organizacyjne zależne są od tego, czy jest on pracownikiem Agencji, czy też jego właścicielem i zwierzchnikiem dla pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę