Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Agent ubezpieczeniowy

Kod: 332101
Inna nazwa zawodu: pośrednik ubezpieczeniowy

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Usługowa : Tak
Kategoria pracy
Administracja, business, zarządzanie, praca urzędnicza : Tak
Usługi różne oraz handel : Tak
Charakter Pracy
Praca z osobami : w bardzo dużym stopniu
Praca z liczbami, danymi : w dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Werbalne (słowne) : w bardzo dużym stopniu
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Na wolnym powietrzu : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są bardzo intensywne i niezbedne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w bardzo dużym stopniu
Konsultowanie : w bardzo dużym stopniu
Reprezentowanie innych : w bardzo dużym stopniu
Udzielanie rad : w bardzo dużym stopniu
Sprzedawanie : w bardzo dużym stopniu
Wywiady : w bardzo dużym stopniu
Współpraca : w dużym stopniu
Rywalizacja : w dużym stopniu
Świadczenie usług : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w bardzo dużym stopniu
Pisemny : w dużym stopniu
Za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Praca w zależności od otrzymanego zlecenia : Tak
Samodzielne ustalanie czasu pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Finansowa : Tak
Za pracę innych ludzi : Tak
Zawodowa : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Ostrość słuchu : przydatna
Szybki refleks : przydatna
Spostrzegawczość : niezbędna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : przydatna
Podzielność uwagi : przydatna
Dobra pamięć : niezbędna
Uzdolnienia rachunkowe : niezbędna
Rozumowanie logiczne : przydatna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : przydatna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : przydatna
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : przydatna
Odporność emocjonalna : przydatna
Samokontrola : niezbędna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : niezbędna
Umiejętność postępowania z ludźmi : niezbędna
Empatia : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : przydatna
Umiejętność współdziałania : niezbędna
Niezależność : przydatna
Umiejętność podporządkowania się : przydatna
Samodzielność : niezbędna
Inicjatywność : niezbędna
Zdolność przekonywania : niezbędna
Wytrwałość, cierpliwość : przydatna
Dokładność : niezbędna
Ekspresyjność : przydatna
Ciekawość : przydatna
Dążenie do awansu w hierarchii społecznej i potrzeba osiągnięć : niezbędna
Przydatne zainteresowania
Urzędnicze : przydatna
Menedżerskie : niezbędna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność układu kostno-stawowego : przydatna
Duża sprawność układu mięśniowego : przydatna
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna
Duża sprawność narządu słuchu : przydatna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Średnie : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Zatrudnianych jest coraz więcej osób w zawodzie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : K
Druga litera kodu : P
Trzecia litera kodu : S

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę