Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Agent ubezpieczeniowy

Kod: 332101
Inna nazwa zawodu: pośrednik ubezpieczeniowy

Środowisko pracy

Warunki materialne

Różnorodność klientów ubezpieczeniowych oraz konieczność dotarcia do nich sprawia, iż agent ubezpieczeniowy dużo się przemieszcza, dlatego też jego miejscem pracy jest zarówno własne biuro, biuro klienta, własne mieszkanie lub też mieszkanie klienta. W zawodzie tym nie występują czynniki szczególnie niebezpieczne zagrażające zdrowiu, a co za tym idzie nie ma ryzyka zapadania na choroby zawodowe. Pewną uciążliwość, szczególnie przy pracy w terenie, mogą stanowić zmiany pogodowe, dlatego też ważne jest posiadanie samochodu, co w pewnym stopniu przyczyni się do polepszenia warunków pracy. Sytuacje takie nie występują jednak aż tak często.

Warunki społeczne  

Praca agenta jest pracą samodzielną, a jego społeczne środowisko stanowią klienci i pracownicy firm ubezpieczeniowych. W zależności od rodzaju ubezpieczenia agent ma do czynienia z różnego rodzaju klientami, np. inny klient będzie przy ubezpieczeniach komunikacyjnych, a inny może być przy ubezpieczeniach emerytalnych czy majątkowych.W dużej mierze praca agenta ubezpieczeniowego polega na częstych kontaktach z ludźmi, dlatego też ważne jest posiadanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, która to w codziennej pracy agenta odgrywa bardzo ważną rolę. Wyróżnić tu można profesjonalizm związany z komunikacją werbalną i niewerbalną oraz siłę osobowości i charakteru. Umiejętne wypowiadanie się jest równie ważne jak odpowiednia autoprezentacja. Często od odpowiedniego sformułowania wypowiedzi zależy, czy uda się odpowiednio zainteresować rozmówcę i zachęcić do zakupu produktu.

Warunki organizacyjne

Ze względu na charakter pracy agent jest w ciągłym ruchu i w stałym kontakcie z ludźmi. Praca jego sprowadza się do pracy nie tylko w dni powszednie ale również w dni wolne od pracy. Godziny pracy agenta zazwyczaj są stałe, a ich zmienność zależy tylko od własnego kształtowania czasu pracy. Czas pracy spędzony w biurze ogranicza się do 6 godzin dziennie. Natomiast pozostała część dnia przeznaczona jest na indywidualne spotkania z klientami w terenie. Sytuacja taka daje agentowi dużą samodzielność w działaniu. Jednak jego samodzielność nie jest nieograniczona – firmy ubezpieczeniowe mają swoje standardy pracy – należy z nimi omawiać plany działania, składać sprawozdania i brać udział w szkoleniach. Obszar działania agenta nie ma ograniczeń terytorialnych, ale wiąże się to z dużą samodyscypliną w planowaniu i organizowaniu sobie pracy. Wyjazdy poza miejsce pracy i miejsce zamieszkania uzależnione są od szybkiego dotarcia do klienta i szybkiego sfinalizowania danej transakcji ubezpieczeniowej. Czynności wykonywane przez agenta można zaliczyć do prac rutynowych, jednak powinny być one wykonywane bez najmniejszego zarzutu, tak aby nie spowodowały one np. opóźnienia w dostarczeniu polisy lub rezygnacji z polisy ubezpieczeniowej. Ponieważ wystawienie polisy trwa pewien czas (zwłaszcza wtedy, gdy wymagana jest dodatkowa dokumentacja np. medyczna) niezbędne jest umówienie się na spotkanie z klientem w celu osobistego dostarczenia polisy.

Nadzór nad działalnością agenta ubezpieczeniowego sprawuje zakład ubezpieczeń na rzecz którego działa agent. Kontrola taka obejmuje w szczególności prawidłowość i terminowość zawieranych umów ubezpieczenia pod względem zgodności z przepisami prawa. Kontrole takie przeprowadzane są tylko w wyjątkowych sytuacjach tj. gdy wystąpi drastyczne naruszenie przepisów. Zazwyczaj czynności kontrolne prowadzone są przy bieżącym rozliczaniu się z druków i formularzy ubezpieczeniowych. Agent ubezpieczeniowy ponosi odpowiedzialność finansową za powierzone przez klienta składki oraz odpowiada za ścisłe przestrzeganie warunków zawartej z klientem umowy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę