Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent do spraw statystyki

Kod: 331401
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym celem pracy asystenta ds. statystki jest systematyczne gromadzenie danych statystycznych o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz o stanie środowiska naturalnego.

Badania statystyczne mogą dotyczyć każdej dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz pojedynczych występujących w nich zjawisk, dających się obserwować i analizować przy wykorzystaniu metod statystycznych. Badania statystyczne umożliwiają systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji terenowej o sytuacji i zmianach zachodzących w obrębie badanych zjawisk.

Zebrane i skontrolowane dane asystent ds. statystyki poddaje badaniu statystycznemu.

Podstawowym zadaniem asystenta ds. statystyki jest rozsyłanie w odpowiednim czasie obowiązujących formularzy, sprawozdań i ankiet statystycznych do jednostek, których dotyczy obowiązek sprawozdawczy. Po otrzymaniu wypełnionych przez formularzy asystent ds. statystyki sprawdza je pod względem formalnym i na ich podstawie aktualizuje rejestry i wykazy jednostek podlegających badaniom statystycznym (materiał pierwotny).

Zebrany materiał statystyczny - już raz poddany badaniom - może zostać użyty ponownie w celach statystycznych. Mówimy wtedy o materiale wtórnym. Aby przeprowadzić badanie na takim materiale, asystent ds. statystyki odszukuje potrzebny materiał w zgromadzonych wcześniej danych, grupuje go tworząc odpowiednie zbiory i poddaje go powtórnemu badaniu pod kątem interesującego go zagadnienia.

Dane uzyskiwane w wyniku specjalnie zaplanowanych badań statystycznych (ankietyzacja), tak samo jak gromadzenie obowiązkowych sprawozdań i ankiet statystycznych, to materiał pierwotny, zbierany specjalnie w celu wykonania określonego badania.

Aby przeprowadzić ankietyzację organizuje się zespół ludzi, których zadaniem jest przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w terenie. W celu przeprowadzenia wywiadu asystent ds. statystyki wyszukuje środowiska i odpowiednie osoby dysponujące informacjami na temat zagadnienia, które ma za zadanie zbadać. Wywiad środowiskowy polega na uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania, zawarte w odpowiednich formularzach statystycznych (ankiety).

Aby ankietyzacja przebiegała sprawnie i przynosiła rzetelne informacje, asystent ds. statystyki umawia się z konkretnymi osobami na przeprowadzenie wywiadu. Jeżeli tego nie zrobi, jego zadanie jest trudniejsze, ponieważ nie umówiony z wyprzedzeniem ankieter może spotkać się z niechęcią lub wręcz odmową współpracy.

Zebrany materiał asystent ds. statystyki poddaje kontroli z punktu widzenia kompletności uzyskanych informacji. Następnym etapem pracy statystyka jest zaklasyfikowanie i pogrupowanie zebranego materiału.

Sklasyfikowany i pogrupowany materiał statystyczny asystent poddaje badaniu wybraną metodą statystyczną. Rezultatem jego pracy są publikacje wyników w postaci wykresów, wykazów, roczników statystycznych itp.

Dane statystyczne są wykorzystywane między innymi do planowania budżetu państwa, informowania samorządów miast i gmin o sytuacji społeczno - gospodarczej w regionie i państwie. Zawierają one również informacje o stanie środowiska naturalnego, poziomie życia społeczeństwa i innych istotnych zagadnieniach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę