Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kapitan żeglugi śródlądowej

Kod: 315206
Inna nazwa zawodu: kapitan statku, kierownik obiektu pływającego

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Organizacyjna : Tak
Kategoria pracy
Transport i prace z nim związane oraz łączność : Tak
Charakter Pracy
Praca z osobami : w dużym stopniu
Praca z liczbami, danymi : w dużym stopniu
Praca z rzeczami : w dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Werbalne (słowne) : w bardzo dużym stopniu
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca średnio lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
Na wolnym powietrzu : Tak
W kabinach środków transportu : Tak
Na wodzie : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są bardzo intensywne i niezbedne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w dużym stopniu
Konsultowanie : w bardzo dużym stopniu
Negocjowanie : w dużym stopniu
Organizowanie : w bardzo dużym stopniu
Współpraca : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w bardzo dużym stopniu
Za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Zespołowa : Tak
Stałe godziny pracy
Praca zmianowa : Tak
Pogoda : Tak
Godziny wykonywania pracy
W dzień i w nocy : Tak
Odpowiedzialność
Finansowa : Tak
Za wyposażenie i maszyny : Tak
Za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi : Tak
Za funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub instytucji : Tak
Za pracę innych ludzi : Tak
Zawodowa : Tak
Poziom mobilności
Przemieszczanie się na dużych odległościach : Tak
Przemieszczanie się na małych odległościach poza stałym miejscem pracy : Tak
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : niezbędna
Rozróżnianie barw : niezbędna
Widzenie stereoskopowe : niezbędna
Widzenie o zmroku : niezbędna
Ostrość słuchu : niezbędna
Zmysł równowagi : niezbędna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Szybki refleks : niezbędna
Spostrzegawczość : niezbędna
Zręczność rąk : niezbędna
Brak lęku przed wysokością : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Podzielność uwagi : niezbędna
Dobra pamięć : niezbędna
Wyobraźnia przestrzenna : niezbędna
Uzdolnienia rachunkowe : przydatna
Rozumowanie logiczne : niezbędna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : przydatna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : niezbędna
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : niezbędna
Wytrzymałość na długotrwały wysiłek : niezbędna
Odporność emocjonalna : niezbędna
Samokontrola : niezbędna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : niezbędna
Umiejętność postępowania z ludźmi : niezbędna
Umiejętności kierownicze : niezbędna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : niezbędna
Umiejętność współdziałania : niezbędna
Niezależność : niezbędna
Umiejętność podporządkowania się : przydatna
Umiejętność pracy w warunkach izolacji społecznej : niezbędna
Samodzielność : niezbędna
Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych : przydatna
Inicjatywność : niezbędna
Zdolność przekonywania : niezbędna
Odwaga : przydatna
Wytrwałość, cierpliwość : niezbędna
Dokładność : niezbędna
Ciekawość : niezbędna
Dążenie do awansu w hierarchii społecznej i potrzeba osiągnięć : przydatna
Przydatne zainteresowania
Urzędnicze : przydatna
Menedżerskie : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Wysoka ogólna wydolność fizyczna : niezbędna
Duża sprawność układu krążenia : niezbędna
Duża sprawność układu oddechowego : niezbędna
Duża sprawność układu kostno-stawowego : niezbędna
Duża sprawność układu mięśniowego : niezbędna
Duża sprawność narządu wzroku : niezbędna
Duża sprawność narządu słuchu : niezbędna
Duża sprawność narządów równowagi : niezbędna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Średnie : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Brak możliwości samo-zatrudnienia : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Zawód zanika : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : P
Druga litera kodu : K
Trzecia litera kodu : R

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę