Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kontroler jakości produktów spożywczych

Kod: 314401
Inna nazwa zawodu: brakarz, kontroler jakości produkcji

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Produkcyjna : Tak
Charakter Pracy
Praca z rzeczami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w bardzo dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca lekka : Tak
Praca średnio lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są dość częste : Tak
Kontakty z ludźmi są możliwe, lecz nie konieczne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Odpowiadanie na pytania : w dużym stopniu
Konsultowanie : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Pisemny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Praca zmianowa : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
W dzień i w nocy : Tak
Odpowiedzialność
Za funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub instytucji : Tak
Poziom mobilności
Przemieszczanie się na małych odległościach poza stałym miejscem pracy : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : niezbędna
Rozróżnianie barw : przydatna
Ostrość słuchu : przydatna
Czucie dotykowe : niezbędna
Czucie smakowe : niezbędna
Powonienie : niezbędna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : przydatna
Szybki refleks : przydatna
Spostrzegawczość : niezbędna
Zręczność rąk : niezbędna
Zręczność palców : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Dobra pamięć : przydatna
Uzdolnienia rachunkowe : niezbędna
Rozumowanie logiczne : przydatna
Uzdolnienia techniczne : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : przydatna
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : przydatna
Odporność emocjonalna : przydatna
Samokontrola : niezbędna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : przydatna
Umiejętność postępowania z ludźmi : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : niezbędna
Niezależność : niezbędna
Umiejętność podporządkowania się : niezbędna
Samodzielność : przydatna
Zdolność przekonywania : przydatna
Dokładność : niezbędna
Ciekawość : przydatna
Dążenie do awansu w hierarchii społecznej i potrzeba osiągnięć : przydatna
Przydatne zainteresowania
Techniczne : niezbędna
Urzędnicze : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność narządu wzroku : niezbędna
Duża sprawność narządu słuchu : przydatna
Duża sprawność zmysłu węchu : niezbędna
Duża sprawność zmysłu smaku : niezbędna
Duża sprawność zmysłu dotyku : niezbędna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z dysfunkcją kończyn górnych : Tak
Dysfunkcja kończyn dolnych : Tak
Poruszających się na wózkach inwalidzkich : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Średnie : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Brak możliwości samo-zatrudnienia : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : K
Druga litera kodu : R
Trzecia litera kodu : P

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę