Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Pozostali kreślarze

Kod: 311890
Inna nazwa zawodu: rysownik

Zadania i czynności

Głównym celem pracy kreślarza technicznego jest wykonywanie rysunków technicznych, planów, rysunków geodezyjnych i kartograficznych na podstawie szkiców, pomiarów i innych danych, za pomocą tradycyjnych urządzeń i przyborów kreślarskich oraz urządzeń komputerowych. W zawodzie kreślarza istnieje specjalizacja w zależności od rodzaju wykonywanych rysunków.

Kreślarz przygotowujący rysunki konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych odczytuje i weryfikuje informację ze szkiców i specyfikacji przygotowanych przez inżynierów projektantów, a następnie dokonuje zapisu rysunku technicznego na nośnikach informacji cyfrowej (komputer), umożliwiających odtwarzanie lub modyfikację rysunku w postaci graficznej. Dokonuje poprawek rysunkowych według wskazówek konstruktora i stosuje technikę komputerową do kopiowania informacji rysunkowej. Gotowy rysunek może być wydrukowany na drukarce lub ploterze w zależności od jego wielkości. Do zadań kreślarza należy ponadto archiwizacja dokumentacji technicznej, zarówno rysunków na nośniku magnetycznym jak i wydrukowanych na papierze lub kalce.

Kreślarz konstrukcji i planów wykonuje prace kreślarskie typu budowlanego, polegające na przygotowaniu rysunków zawierających plany budowlane, według szkiców przygotowanych przez inżynierów konstruktorów i zgodnie ze wskazówkami architektów. Rysunki obejmują plany sytuacyjne, rysunki techniczne budowlane (rzuty i przekroje) budynków i obiektów, ich instalacji wewnętrznych i uzbrojenia terenu. Kreślarz wykonuje rysunki schematów statycznych oraz kompletuje dokumentację techniczną i wykonuje prace pomocnicze przy jej kontroli, analizie i obiegu. Rysunki konstrukcji budowlanych umożliwiają budowanie domów mieszkalnych, gmachów użyteczności publicznej oraz wznoszenie konstrukcji budowlanych, takich jak: mosty, przepusty, wiadukty itp.

Innym obszarem zagadnień, którymi zajmują się kreślarze, jest przygotowanie rysunków geodezyjnych i kartograficznych. Wykonywanie rysunków z tej dziedziny obejmuje m.in. szkice polowe, opisy topograficzne, mapy sytuacyjne, siatki kartograficzno-geograficzne. Sporządzane są szkice przeglądowe geodezyjnych osnów podstawowych, wykazy punktów geodezyjnych, odrysy, wyrysy, odpisy, wyciągi i kopie z materiałów geodezyjnych i kartograficznych, kreślone i rytowane są mapy sytuacyjno-wysokościowe. Opisywane są pierworysy map sytuacyjnych, profile podłużne i przekroje poprzeczne tras komunikacyjnych lądowych i rzek, kreślone są projekty osnów polowych fototopograficznych. Kreślarz wykonuje wszelkie prace fotogrametryczne i realizacyjne dla potrzeb gospodarki miejskiej, rolnej, leśnej, wodno-melioracyjnej oraz kolejnictwa. Do wykonania tych prac stosowane są urządzenia umożliwiające ujęcie danych topograficznych w formie analogowej lub cyfrowej oraz przygotowanie i weryfikowanie map topograficznych, hydrograficznych i innych map tematycznych.

Działalność zawodowa kreślarzy obejmuje także przygotowanie i weryfikowanie ilustracji do informatorów, broszur i podręczników dotyczących montażu, instalowania, użytkowania i naprawy maszyn i urządzeń.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę