Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Technik górnictwa odkrywkowego

Kod: 311701
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Technicy górnicy zatrudnieni w kopalniach pełnią z reguły funkcje dozoru niższego, czasami średniego. Głównym ich obowiązkiem jest organizowanie i nadzorowanie procesu wydobycia węgla, tak by odbywał się on zgodnie z technologią opracowaną w biurze konstrukcyjnym.

Organizując pracę, technik górnik musi zadbać o to, by jego podwładni zostali wyposażeni w niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia. W tym celu codziennie kontroluje, jakie są tym zakresie braki i po zakończonej zmianie wpisuje wszystko to, co niezbędne dla wykonania zadań w książce raportów. Braki te są na bieżąco uzupełniane, a zadaniem technika górnika jest kontrolowanie rytmiczności dostaw. Ponadto przekazuje podległym pracownikom informacje dotyczące np. stanu maszyn, dotychczasowego postępu prac oraz możliwości wystąpienia konkretnych zagrożeń.

Po rozpoczęciu przez podwładnych robót nadzoruje ich pracę. Cyklicznie sprawdza , czy są one prowadzone ściśle według projektu technicznego oraz czy pracownicy wykonują zadania zgodnie z opracowanymi instrukcjami oraz procedurami.

Niezwykle istotnym zadaniem technika górnika jest czuwanie nad bezpieczeństwem pracowników. Robiąc cykliczne obchody poszczególnych stanowisk pracy, kontroluje prawidłowość działania kopalnianych zabezpieczeń, np. urządzeń, wentylacyjnych, odwadniających, przeciwpożarowych. Ponadto sprawdza, czy pracownicy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej ( hełmy, maski przeciwpyłowe i przeciw gazowe) i czy ich używają.

Technicy górnicy wykonują także wiele czynności związanych z pomiarem stopnia stężenia niebezpiecznych gazów (np. metanu, tlenku i dwutlenku węgla, siarkowodoru). Do tego celu służą im specjalne mierniki.

Ważną czynnością techników górników jest kontrola zachowań pracowników. Sztygar powinien reagować zawsze w przypadku, gdy zauważy, że pracownik postępuje w sposób ryzykowny.

Może go ukarać np. przesuwając do innej pracy, obniżając premię, itd.

Pod koniec dniówki technik wyjeżdża na powierzchnię, gdzie dokonuje wpisu do tzw. książki raportów. Są w niej zawarte informacje dotyczące postępu prac, stwierdzonych zagrożeń oraz uwagi związane z dokonanymi działaniami. Oprócz tego składa ustne sprawozdanie swoim przełożonym.

Codziennie po zakończeniu pracy uczestniczy w tzw. odprawach z udziałem kierownika robót górniczych, dozoru wyższego i średniego, podczas których omawia się stan bezpieczeństwa i postęp robót oraz omawia zadania do realizacji w najbliższej przyszłości.

Powyższy opis dotyczy zadań i czynności techników górników zatrudnionych na dole w każdym z rodzajów przemysłu wydobywczego (kopalń węgla kamiennego, brunatnego, soli, rud żelaza i innych metali).

Technicy górnicy mogą również pracować na powierzchni kopalni np. wykonując prace w biurach konstrukcyjnych i technologicznych, mogą być planistami, którzy na bieżąco uzupełniają plany i mapy kopalniane.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę