Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Aktor

Kod: 265501
Inna nazwa zawodu: nie występują

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Artystyczna : Tak
Kategoria pracy
Sztuka i projektowanie artystyczne : Tak
Rozrywka i spędzanie wolnego czasu : Tak
Charakter Pracy
Praca z osobami : w bardzo dużym stopniu
Praca z ideami, pomysłami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Werbalne (słowne) : w bardzo dużym stopniu
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w bardzo dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca średnio lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Na wolnym powietrzu : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są bardzo intensywne i niezbedne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Wywiady : w dużym stopniu
Współpraca : w bardzo dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w bardzo dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Zespołowa : Tak
Stałe godziny pracy
Praca w zależności od otrzymanego zlecenia : Tak
Samodzielne ustalanie czasu pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
W dzień i w nocy : Tak
Odpowiedzialność
Społeczno-moralna : Tak
Poziom mobilności
Przemieszczanie się na dużych odległościach : Tak
Przemieszczanie się na małych odległościach poza stałym miejscem pracy : Tak
Wyjazdów służbowych poza granice kraju : Tak
Pobytu poza granicami kraju : Tak
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele
Wymagana jest praca w soboty oraz w święta i niedziele : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Rozróżnianie barw : przydatna
Widzenie stereoskopowe : przydatna
Widzenie o zmroku : przydatna
Ostrość słuchu : niezbędna
Zmysł równowagi : niezbędna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Szybki refleks : niezbędna
Spostrzegawczość : niezbędna
Zręczność rąk : niezbędna
Brak lęku przed wysokością : przydatna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Podzielność uwagi : przydatna
Dobra pamięć : niezbędna
Rozumowanie logiczne : przydatna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : niezbędna
Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie : niezbędna
Uzdolnienia artystyczne : niezbędna
Ważne cechy
Umiejętność pracy w szybkim tempie : niezbędna
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : niezbędna
Wytrzymałość na długotrwały wysiłek : niezbędna
Odporność emocjonalna : niezbędna
Samokontrola : niezbędna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : niezbędna
Umiejętność postępowania z ludźmi : niezbędna
Empatia : przydatna
Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji : przydatna
Umiejętność współdziałania : niezbędna
Niezależność : niezbędna
Umiejętność podporządkowania się : niezbędna
Samodzielność : niezbędna
Inicjatywność : niezbędna
Zdolność przekonywania : przydatna
Wytrwałość, cierpliwość : niezbędna
Dokładność : niezbędna
Ekspresyjność : niezbędna
Ciekawość : niezbędna
Dążenie do awansu w hierarchii społecznej i potrzeba osiągnięć : przydatna
Przydatne zainteresowania
Artystyczne : niezbędna
Menedżerskie : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Silna budowa ciała : przydatna
Wysoka ogólna wydolność fizyczna : niezbędna
Duża sprawność układu krążenia : przydatna
Duża sprawność układu oddechowego : niezbędna
Duża sprawność układu kostno-stawowego : niezbędna
Duża sprawność układu mięśniowego : niezbędna
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna
Duża sprawność narządu słuchu : niezbędna
Duża sprawność narządów równowagi : niezbędna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z chorobą psychiczną w okresie reemisji : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie


Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Zatrudnianych jest coraz więcej osób w zawodzie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : A
Druga litera kodu : P
Trzecia litera kodu : S

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę