Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej / radiowej

Kod: 265410
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Kierownik produkcji jest osobą niezbędną podczas tworzenia dzieła filmowego bądź programu telewizyjnego. Pełni kluczową funkcję w ekipie filmowej. Wraz z reżyserem i operatorem należy do tak zwanej „trójki realizatorskiej”. Organizuje porządek pracy na planie i jest odpowiedzialny za stronę finansową przedsięwzięcia filmowego lub telewizyjnego. Ma także pośredni wpływ na jego walory artystyczne. Organizuje pracę ekipy filmowej oraz bierze udział we wszystkich fazach produkcji filmu czy programu telewizyjnego od momentu skierowania danego projektu do realizacji, aż do jego ostatecznego ukończenia. Na podstawie dokumentacji i scenopisu sporządza szczegółowy kosztorys wydatków i dokładny plan roboczy prac nad filmem.

Kierownik produkcji ustala kolejne etapy realizacji, terminy, liczbę dni zdjęciowych i miejsca zdjęć plenerowych oraz atelierowych, sporządza listy potrzebnych realizatorów, opracowuje plan zatrudnienia aktorów, charakteryzatorów, statystów oraz plan prac nad montażem i udźwiękowienie dzieła, a także ustala wiele innych danych niezbędnych w toku realizacji filmu i programu telewizyjnego. Uzyskuje niezbędne zezwolenia na zdjęcia od właściwych urzędów, instytucji, przedsiębiorstw lub osób prywatnych. Organizuje i nadzoruje wszystkie prace przygotowawcze, w tym: próbne zdjęcia aktorskie, wykonanie projektów dekoracji, kostiumów, rekwizytów, przygotowanie środków technicznych, przeprowadzenie prób technicznych, a także zakwaterowanie i wyżywienie grupy zdjęciowej w czasie zdjęć wyjazdowych itp. Zawiera sukcesywnie wszystkie niezbędne umowy z osobami fizycznymi i prawnymi na dostawy, roboty i usługi dla grupy zdjęciowej oraz nadzoruje ich przebieg.

W okresie zdjęciowym zapewnia sprawny i nieprzerwany przebieg zdjęć oraz możliwie najlepsze wykorzystanie dnia zdjęciowego. Ustala godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Zakres odpowiedzialności kierownika produkcji jest znaczny, to w dużej mierze od niego zależy sprawna realizacja filmu czy programu telewizyjnego. Kierownik produkcji współpracuje z reżyserem i ma obowiązek respektować jego twórcze zamysły w ramach środków finansowych ujętych w szczegółowym planie realizacji filmu lub programu telewizyjnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę