Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta rzeźbiarz

Kod: 265104
Inna nazwa zawodu: rzeźbiarz

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe

Rodzaj pracy
Artystyczna : Tak
Kategoria pracy
Sztuka i projektowanie artystyczne : Tak
Charakter Pracy
Praca z ideami, pomysłami : w bardzo dużym stopniu
Praca z rzeczami : w bardzo dużym stopniu
Kategorie czynności dominujących
Motoryczne (ruchowe) : w bardzo dużym stopniu
Sensoryczne (zmysłowe: wzrok, słuch, smak, węch dotyk) : w bardzo dużym stopniu
Umysłowe (intelektualne) : w bardzo dużym stopniu
Kategorie obciążenia fizycznego
Praca średnio lekka : Tak

Środowisko pracy

Miejsce pracy
W budynkach : Tak
Na wolnym powietrzu : Tak
Intensywność kontaktów z ludźmi
Kontakty z ludźmi są możliwe, lecz nie konieczne : Tak
Rodzaje kontaktów z ludźmi
Konsultowanie : w dużym stopniu
Sprzedawanie : w dużym stopniu
Świadczenie usług : w dużym stopniu
Sposoby porozumiewania się
Ustny : w dużym stopniu
Dominująca forma pracy
Indywidualna : Tak
Stałe godziny pracy
Pogoda : Tak
Praca w zależności od otrzymanego zlecenia : Tak
Samodzielne ustalanie czasu pracy : Tak
Godziny wykonywania pracy
Tylko w dzień : Tak
Odpowiedzialność
Społeczno-moralna : Tak
Poziom mobilności
Wyjazdów służbowych poza granice kraju : Tak

Wymagania psychologiczne

Ważne sprawności sensomotoryczne
Ostrość wzroku : przydatna
Rozróżnianie barw : niezbędna
Widzenie stereoskopowe : niezbędna
Czucie dotykowe : niezbędna
Koordynacja ruchowo wzrokowa : niezbędna
Spostrzegawczość : przydatna
Zręczność rąk : niezbędna
Zręczność palców : niezbędna
Ważne sprawności i zdolności
Zdolność koncentracji uwagi : niezbędna
Podzielność uwagi : przydatna
Wyobraźnia przestrzenna : niezbędna
Rozumowanie logiczne : przydatna
Wyobraźnia i myślenie twórcze : niezbędna
Uzdolnienia techniczne : przydatna
Uzdolnienia artystyczne : niezbędna
Ważne cechy
Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą : przydatna
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi : przydatna
Umiejętność postępowania z ludźmi : przydatna
Umiejętność współdziałania : niezbędna
Niezależność : niezbędna
Umiejętność pracy w warunkach izolacji społecznej : przydatna
Samodzielność : niezbędna
Inicjatywność : niezbędna
Zdolność przekonywania : przydatna
Wytrwałość, cierpliwość : niezbędna
Dokładność : niezbędna
Ekspresyjność : niezbędna
Ciekawość : niezbędna
Dążenie do awansu w hierarchii społecznej i potrzeba osiągnięć : przydatna
Przydatne zainteresowania
Techniczne : przydatna
Artystyczne : niezbędna
Menedżerskie : przydatna

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ważne cechy fizyczne
Duża sprawność układu oddechowego : przydatna
Duża sprawność układu kostno-stawowego : przydatna
Duża sprawność układu mięśniowego : przydatna
Duża sprawność narządu wzroku : przydatna
Duża sprawność zmysłu dotyku : niezbędna
Przeciwwskazania zdrowotne
Istnieją przeciwwskazania zdrowotne : przydatna
Dostępność zawodu dla niepełnosprawnych
Z chorobą psychiczną w okresie reemisji : Tak
Głuchoniemych : Tak
Niesłyszących : Tak
Niedosłyszących : Tak
Poruszających się na wózkach inwalidzkich : Tak

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Konieczny poziom wykształcenia
Wyższe : Tak

Inne

Możliwość samo-zatrudnienia w zawodzie
Pożądane jest samo-zatrudnienie : Tak
Samo-zatrudnienie jest możliwe : Tak
Trend rozwojowy zawodu
Stabilizacja – zatrudnienie utrzymuje się na podobnym poziomie : Tak
Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : A
Druga litera kodu : R
Trzecia litera kodu : P

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę