Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta malarz

Kod: 265103
Inna nazwa zawodu: malarz

Wymagania psychologiczne

Artysta,gdyprzygotujebazę materialno - technologiczną,musistworzyćkoncepcjętegocochcenamalować. Należy bowiem pamiętać,żewobecrozwojutechnikfotograficznychumiejętnośćodwzorowywaniarzeczywistościmadladzisiejszegotwórcyznaczeniedrugorzędne. Obrazjestwypowiedzią osobistą,komunikatem,wktórymmalarzzawieraswojeprzemyśleniaiemocje,wiedzęi doświadczenie,stosunekdoświatalubpewnychjegoaspektów. Abykomunikatbyłprawidłowoodczytany,powinienbyćnadany„czysto”, zarównowsensietechnicznym,jak logicznym - wprzeciwnymraziestaniesiębełkotliwymszumeminformacyjnym,rodzajem malarskiegografomaństwa.Musimyjednakuwzględnićczynniksubiektywizmu,zarównou twórcyjakuodbiorcy. Oznaczato,żeniekażdyobrazdotrzedokażdegowidza;muszą sięspotkaćci,którzy „nadająnatejsamej fali”. Zważywszy,żeartystapracujewizolacjiiniemapraktyczniemożliwościbieżącegokontaktuzpotencjalnymodbiorcą,musimiećbardzobogatą, arównocześniesilnąosobowość.

Ponieważto o czymmówi„czerpiezsiebie”powinien ? jakkażdytwórca ?miećróżnorodne zainteresowaniaiwszechstronnąwiedzę,aby tocomówiniebyło nudnedlabliźnich (istniejąjednakwyjątki,gdywłaśnieobsesyjnamonotematycznośćjesttym, cozyskujeartyście gronowielbicieli). Wewszystkichwypadkachniezbędnyjestrodzajposłannictwa,poczuciemisjizbliżonedotego,jakiecechuje wodzówiproroków. Malarzpowinienteżposiadaćupór, samokontrolęisamodyscyplinę,ponieważsamdecydujeoczasiepracyijejintensywności, orazodpornośćnastresy,gdyżprzebiciesięnabardzowąskirynekjestniezmiernie trudneipoprzedzone ? na ogół ? licznyminiepowodzeniami.Wprzypadkusukcesuzaś,oparciesięciśnieniu rynkuimarszandów, którzytraktująartystęjakomaszynkędo produkowania określonychprzedmiotówwwyznaczonymprzeznichterminie, wymagadużosiłycharakteru.

Wieluwykształconychartystówodczuwa,żeichtalent iosobowośćniesąwystarczającosilne,abywykreowaćwłasnyświatiprzekonać doniegoinnych. Zprzyczyncharakterologicznychifinansowychzajmująsięwięcdziałaniaminapolach pokrewnych.Działalnośćdodatkowaograniczaczas,którymożnapoświęcićnawłasnątwórczość, często wpływajednakinspirującoizapewniaśrodkiniezbędnedożycia iuprawianiasztuki. Działalnośćdydaktycznaipromocyjnazapewniaistotnydlawielucodziennykontaktz ludźmi. Do dziedzin,którymizajmujesięzawodowowykształconymalarznależą prowadzeniegaleriisztuki (nastanowiskutymspotykasięjednakrównieżhistorykówsztuki czyekonomistów)iszerokorozumianadydaktyka. Malarzmożeuczyćadeptówśredniejlubwyższejszkołyplastycznej (dlapodniesieniarangiuczelniczęstowerbujesiędoprowadzeniapracownimalarskiejwybitnychtwórców),możeteżprowadzić zajęciazgrupąamatorów,jakoinstruktorwdomukultury,przyczyniającsiętymsamymdo podnoszeniapoziomukulturyplastycznejspołeczeństwa. Pracatapozwalawykorzystaćposiadanąprzezczęśćmalarzywrażliwośćnatalentyinnych. Koniecznajest więc umiejętnośćwspółpracyzludźmi w formie stosownejdoichwiekuipoziomurozwojuartystycznegoiintelektualnego.

Najważniejsza wpracypedagoga jest próbadotarciadoistotytwórczościi wspólneodkrywaniezwychowankamitegocownichoryginalne, godne dalszegorozwojui prezentacji.Nauczyciel,niezależnieodpoziomunauczania,musiumiećkierowaćprawidłowopowierzonąmugrupą (klasą,pracownią), aby osiągnąć złoty środek międzyelementamiwspółpracyanieuniknionąrywalizacją. Pamiętaćrównocześnietrzeba,jakważnyjestindywidualizm,coznajdujesweodbiciewbardzoróżnorodnychprądachmalarskich.Takwięcpracatwórcyi dydaktykaczęściejpoleganazadawaniupytań,niżznajdowaniujednoznacznychodpowiedzi. Malarz - pedagogpowinienjednak mieć zdolnośćegzekwowaniaoduczniówpostawionych przednimizadań.Ci, którzyswezainteresowanietwórczościąinnych, łatwośćkontaktówz ludźmiitalentyorganizacyjnełączązprzebojowościąizdolnościamimarketingowymiczęsto prowadzągaleriesztuki,zajmującsięprezentacjąaczasem taże sprzedażąobrazów. Malarz możewykorzystaćtutajswójwyrobionysmakartystycznynietylkowynajdując dziełainnychtwórców, które warto pokazać aranżując wystawyindywidualneizbiorowetak,abyuwypuklićwaloryposzczególnychprac.

Wzawodziegalernika (osoba prowadząca galerię) ważne są również umiejętnościmediacyjneiłatwośćnawiązywaniakontaktu zludźmi;pośredniczyonbowiemmiędzyartystąakrytykiemidziennikarzemorazmiędzyartystąi krytykiemapublicznościąlubklientem. Ważnanatymstanowiskujestteżumiejętność egzekwowaniaodwspółpracowników,personelugalerii,osóbprzygotowującychkatalogi itp. właściwegopoziomupracy.Marszandzajmującsiępromowaniemnarynkuposzczególnych twórcówmusisprostaćbardzowysokimwymaganiomprofesjonalnymwobeckonkurencjiinnych,bardziejagresywnychmediówireklamy.Takwięc,opróczwybitnychuzdolnień artystycznych,warunkiempodjęciapracynaokreślonymstanowiskusątakie lubinne cechycharakterologiczneistopieńdeterminacji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę