Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Artysta malarz

Kod: 265103
Inna nazwa zawodu: malarz

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ponieważ malarzsprzedajeswedzieła, gotoweobiekty,niewymaga się odniegożadnegoformalnegowykształcenia,choćniewątpliwiepracapodkierunkiemwybitnychlubchoćbykompetentnych pedagogówprzyspieszarozwójorazpozwalauniknąćwielupomyłekaprzygotowanie teoretycznei oczywistewczasiestudiówkontaktyztzw. środowiskiemartystycznym ułatwiająstartwzawodzieiporuszaniesięwświeciekrytykówigalerii,co uprawdopodabnia iprzyspieszaewentualnysukces. Istniejąjednakmalarze, którzyzdobylipopularnośćiuznanie w zawodzie mając zupełnie inne wykształcenielubnie mając żadnego.

Najważniejszajestsiłaisugestywnośćprzekazywanejprzezartystęwizji,częstoidzie tow parze z pewnym brakiem wrażliwościnatwórczośćinnych. Mówisię,że„po czterdziestce” malarzowipodobają siętylkowłasneobrazy.

Malarz pracujący jako wykładowca, instruktor w domu kultury oraz kierownik galerii musi mieć wykształcenie wyższe. Ponieważ wtymprzypadku malarzniesprzedaje dzieła, lecz czasiwiedzę, a odpowiedniekwalifikacje,tzn.wyższestudiaplastyczne sąweryfikacjąjego kompetencji. Wyższewykształcenieplastyczne gwarantujepoziommerytorycznyteoretycznejwiedzyoistniejącychwspółcześnieihistorycznych prądachikierunkachwmalarstwieorazznajomośćmalarskichtechnikitechnologii,jakrównieżweryfikowanąwłasnym,doświadczeniemznajomośćduchowychaspektówtwórczości - roliemocjiiintelektu -zderzeniaczynnikaobiektywnegoisubiektywnego,stosunekdoformy ikoloru,linii,kompozycjiitd.

Przygotowaniepedagogicznemożepomócwznalezieniu właściwejformyprzekazu. Jeżeli malarzzajmujesięwyłączniewłasnątwórczością,mamydoczynieniaztypowymwolnymzawodem i nieistnieją wtedy żadneograniczeniaformalnezwiązanezwiekiem,wykształceniem,czystanemzdrowia. Podobnie,jeśliartystaprowadziwłasnągalerię,robitonawłasnąodpowiedzialność. Natomiastosobyzatrudnionedoprowadzeniagaleriilubzajmującesięnauczaniemniezależnieodszczeblamusząwykazaćsięwyższymwykształceniemplastycznymi doświadczeniem. Określoneteżbywają wymogi wiekowe,niematujednakstałychreguł.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę