Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista pracy socjalnej

Kod: 263504
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI ROBOCZE

Specjalista pracy socjalnej działa na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, w celu rozwinięcia ich aktywności i samodzielności życiowej. Ogólnie można powiedzieć, że specjalista pracy socjalnej zajmuje się organizowaniem pomocy dla osób doświadczających trudnych sytuacji życiowych.

Działalność zawodowa specjalisty pracy socjalnej jest ukierunkowana na zapewnianie warunków do życia tym, którzy są ich pozbawieni oraz zaspokajanie potrzeb, które nie mogą być samodzielnie zrealizowane. Pomoc specjalisty pracy socjalnej może więc obejmować wsparcie osób niezaradnych z powodu podeszłego wieku lub choroby, doraźną pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, wsparcie i schronienie dla ofiar przemocy domowej. Często podejmując działania w powyższych kierunkach specjalista pracy socjalnej podejmuje współpracę z odpowiednimi służbami oraz jest inicjatorem różnorodnych grup wsparcia i ruchów samopomocowych.

Specjalista pracy socjalnej, zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej, przeprowadza wywiady środowiskowe w terenie – w miejscu zamieszkania osób i rodzin ubiegających się o pomoc. Jego zadaniem jest właściwe rozpoznanie potrzeb swojego klienta, zgromadzenie danych dotyczących stanu zdrowia, zatrudnienia, dochodów, sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, itp. Na podstawie takich informacji specjalista pracy socjalnej wspólnie ze swoim klientem przygotowuje indywidualny plan pomocy, mający na celu zniwelowanie czynników tworzących trudną sytuację życiową.

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty pracy socjalnej w Domu Pomocy Społecznej zajmuje się pomocą i opieką nad osobami zamieszkującymi ośrodek. Najczęściej są to osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore, niepełnosprawne intelektualnie lub fizycznie. Aby skutecznie nieść pomoc niezbędne jest poznanie pensjonariuszy i ich potrzeb. W przypadku nowych osób pracownik musi zrobić wszystko, by jak najszybciej zaaklimatyzowały się w ośrodku. Wśród jego zajęć, oprócz pomocy przy wykonywaniu zwykłych codziennych czynności, jest też organizowanie spotkań z rodziną oraz inicjowanie ciekawych zajęć i wydarzeń.

Specjalista pracy socjalnej często zarządza placówkami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których podstawą działania jest szeroko rozumiana praca socjalna. Typowe stanowiska pracy to np. Kierownik Działu Pracy Socjalnej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Zajmuje się wówczas między innymi planowaniem i organizowaniem współpracy z innymi ośrodkami pomocy społecznej na rynku lokalnym oraz krajowym, dobiera właściwe narzędzia pracy w zakresie świadczenia usług socjalnych, poszukuje nowych rozwiązań, usprawnia warsztat pracy podległych mu pracowników socjalnych z wykorzystaniem różnych form podnoszenia kwalifikacji. Ponadto specjalista pracy socjalnej zatrudniony na stanowiskach kierowniczych, często przygotowuje i realizuje innowacyjne projekty lub programy socjalne z wykorzystaniem funduszy krajowych i europejskich.

Niezależnie od stanowiska, specjalista pracy socjalnej musi kierować się zasadami etyki zawodowej, zasadą dobra osób, którymi się opiekuje, poszanowaniem ich godności i prawa tych osób do samostanowienia, musi też przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę.

Na każdym stanowisku ważną częścią pracy jest także skrupulatne prowadzenie dokumentacji pracy socjalnej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Specjalista pracy socjalnej w swojej pracy często wykorzystuje komputer, posługując się programami z pakietu MS Office (Outlook, PowerPoint Excel, Word).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę