Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Politolog

Kod: 263304
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

 Nie ma ograniczeD, co do wieku, w kt�rym podejmuje si prac w tym zawodzie lub nauk na studiach politologicznych. Najwa|niejsza jest posiadana wiedza i umiejtno[ci. Nale|y jednak pamita, i| w czasie dBu|szej przerwy w zawodzie nale|y stale uzupeBnia swoj wiedz, czytajc specjalistyczne publikacje i doskonalc znajomo[ jzyk�w obcych, by utrzymywa swoje kwalifikacje na odpowiednim poziomie. Wa|ne jest tak|e zainteresowanie codziennym |yciem politycznym w kraju i na [wiecie.

Dla os�b z tytuBem magistra, pracujcych w innym zawodzie, istnieje mo|liwo[ ukoDczenia podyplomowego studium nauk politycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę