Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Politolog

Kod: 263304
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Politolog zajmuje si poznawaniem i analiz zjawisk i proces�w politycznych. Jego praca polega przede wszystkim na przygotowywaniu opracowaD, kt�re daj jego zwierzchnikowi wiedz niezbdn podczas podejmowania wa|nych decyzji lub w trakcie rozm�w na wysokim szczeblu.

W toku studi�w politologicznych mBody czBowiek wybiera w zale|no[ci od zainteresowaD t dziedzin polityki, kt�r bdzie si zajmowaB w szczeg�lny spos�b. W Polsce zaw�d politologa mo|na uprawia w kilkunastu r�|nych specjalizacjach. Mo|na zosta specjalist m.in. w zakresie stosunk�w midzynarodowych, samorzdu terytorialnego, partii politycznych, ustroj�w politycznych, marketingu politycznego, wsp�Bpracy transgranicznej, polityki spoBecznej, integracji europejskiej, polityki regionalnej.

Oczywi[cie poza specjalizacj w konkretnej dziedzinie polityki od politologa wymagana jest znajomo[ szerokiego krgu zagadnieD. Historia dostarcza przykBad�w z przeszBo[ci, na podstawie minionych wydarzeD pozwala wyciga wnioski na przyszBo[. Socjologia daje wiedz z zakresu zachowania grup spoBecznych, stosunk�w panujcych w spoBeczeDstwie. Dziki znajomo[ci ekonomii politolog uzyskuje wgld w mechanizmy dziaBania gospodarki. Prawo pozwala spojrze na organizacj paDstwow od strony zamierzeD i wyobra|eD prawodawcy. Filozofia jest podstaw rozmy[laD o otaczajcej rzeczywisto[ci, prawach, kt�re rzdz spoBeczno[ciami ludzkimi. Psychologia daje wiedz z zakresu motyw�w dziaBania czBowieka. Dziki nim politolog na bie|c sytuacj mo|e spojrze pod r�|nym ktem, gdy| analiza tak zBo|onego organizmu, jakim jest paDstwo nigdy nie bdzie prosta i jednoaspektowa. Z tymi naukami przyszBy politolog zapoznaje si w trakcie studi�w, jednak ci|y na nim obowizek cigBego doskonalenia si przez czytanie r�|nych publikacji i prasy codziennej oraz ogldanie program�w publicystycznych, by orientowa si w bie|cych wydarzeniach. Czsto s to materiaBy w jzykach obcych, wic ich znajomo[ wydaje si konieczno[ci w tym zawodzie.

Zwierzchnikiem politologa jest zwykle urzdnik paDstwowy bdz szef partii politycznej. Reprezentuj oni Polsk lub parti polityczn na zewntrz, dlatego ich decyzje wielokrotnie maj powa|ne konsekwencje. Std konieczno[ posiadania doradcy w postaci politologa, kt�ry zna mechanizmy polityki. Politycy coraz bardziej dostrzegaj, i| bez doradc�w nie s w stanie dziaBa. Od politologa oczekuje si udzielania rad, reprezentowania zwierzchnika i udziaBu w zwizanych z tym wyjazdach. W instytucjach rzdowych lub samorzdowych zadaniem politologa jest dokonywanie pisemnych analiz z podaniem propozycji rozwizania konkretnych sytuacji wraz z przewidywanymi skutkami, tak by po ich lekturze mo|liwe byBo podjcie konkretnej decyzji. Wida tutaj, jak wielka odpowiedzialno[ spoczywa na osobach wykonujcych zaw�d politologa. Analiz tych politolog dokonuje na podstawie swojej wiedzy, ale tak|e szukajc informacji w bibliotekach i archiwach. Opracowania dokonuje za pomoc komputera. Czsto istnieje konieczno[ zamieszczania w nich rozmaitych map, wykres�w, tabel zestawieD, dlatego konieczna jest znajomo[ odpowiednich program�w komputerowych. Politolog mo|e by tak|e specjalist od komunikacji spoBecznej, kt�ry wspomaga polityka w kreowaniu wizerunku publicznego.

Inaczej wyglda praca naukowo  dydaktyczna. Politolog ma w tym przypadku wiksz swobod w doborze i opracowywaniu problem�w, jednak do jego obowizk�w s tak|e wBczone zajcia ze studentami. Rol wykBadowcy jest rozbudzenie w studentach zainteresowaD naukowych i przekazanie im swojej wiedzy i do[wiadczeD. W swoich wykBadach wykorzystuje r�|ne pomoce naukowo  dydaktyczne, np. rzutnik multimedialny, foliogramy. Poza tym do jego obowizk�w nale|y prowadzenie badaD naukowych oraz ogBaszanie ich wynik�w w formie publikacji. W szkoBach [rednich politolog mo|e prowadzi zajcia dydaktyczne z zakresu wiedzy o spoBeczeDstwie.

Innym obszarem aktywno[ci zawodowej politologa jest dziaBalno[ publicystyczna w [rodkach masowego przekazu. W ten spos�b politolog udostpnia swoj wiedz szerokiej rzeszy odbiorc�w.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę