Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Politolog

Kod: 263304
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości zatrudnienia

 Najwiksze szanse zatrudnienia politolog ma w Warszawie. To wBa[nie w stolicy mie[ci si najwicej instytucji administracji paDstwowej, kierownictw partii politycznych oraz instytut�w naukowych. Miejsca pracy dla politologa  doradcy to kancelarie najwy|szych urzd�w w paDstwie (Biuro Studi�w i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Senat, Kancelaria Urzdu Rady Ministr�w, Kancelaria Prezydenta RP), a tak|e fundacje i centra informacji, np. Fundacja Midzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji w Krakowie, Fundacja im. Stefana Batorego. Poza Warszaw politolodzy mog znalez zatrudnienie w instytucjach oraz uniwersytetach i innych szkoBach wy|szych oraz w administracji samorzdowej. Politolodzy zatrudnieni w szkolnictwie nauczaj wiedzy o spoBeczeDstwie albo historii. NiemaBy odsetek politolog�w trafia do medi�w, gdzie osoby po politologii sprawdzaj si na stanowisku dziennikarza czy publicysty. Absolwenci politologii mog tak|e znalez zatrudnienie w dziaBach handlowych przedsibiorstw, kt�re prowadz wymian handlow na skal midzynarodow.

Zarobki s bardzo r�|ne, zale|nie od stanowiska. Jako publicysta politolog mo|e liczy na pensj w granicach kilku tysicy zBotych. W urzdach politolog zarabia w granicach 2-3 tys. zBotych. Najbardziej dochodowe jest z pewno[ci zajcie analityka-doradcy, ale podejmujc je, nie otrzymuje si pensji, lecz zapBat za zlecenie, sigajc powy|ej 10 tysicy zBotych. Podobnie jest w przypadku doradcy z zakresu marketingu politycznego.

WedBug danych og�lnopolskich liczba bezrobotnych w II p�Broczu 2007 roku to 3927 os�b, w tym 2334 kobiety.

Liczba os�b bezrobotnych w II p�Broczu 2007 roku w poszczeg�lnych wojew�dztwach:

MAZOWIECKIE 372

DOLNOZLSKIE 473

KUJAWSKO-POMORSKIE 216

LUBELSKIE 346

LUBUSKIE 83

A�DZKIE 144

MAAOPOLSKIE 208

OPOLSKIE 81

PODKARPACKIE 258

PODLASKIE 73

POMORSKIE 207

ZLSKIE 332

ZWITOKRZYSKIE 309

WARMICSKO-MAZURSKIE 180

WIELKOPOLSKIE 448

ZACHODNIOPOMORSKIE 197

 

Liczba ofert pracy w II p�Broczu 2007 roku wynosi 12.

Liczba ofert pracy w II p�Broczu 2007 roku w poszczeg�lnych wojew�dztwach:

MAZOWIECKIE 0

DOLNOZLSKIE2

KUJAWSKO-POMORSKIE 0

LUBELSKIE 3

LUBUSKIE 0

A�DZKIE 1

MAAOPOLSKIE1

OPOLSKIE 0

PODKARPACKIE 0

PODLASKIE 0

POMORSKIE 0

ZLSKIE 2

ZWITOKRZYSKIE 0

WARMICSKO-MAZURSKIE 5

WIELKOPOLSKIE 1

ZACHODNIOPOMORSKIE 0

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę