Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Politolog

Kod: 263304
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Do najwa|niejszych wymagaD psychologicznych stawianych politologom nale|y zaliczy: umiejtno[ czytania ze zrozumieniem, zdolno[ wycigania wniosk�w i logicznego ukBadania wypowiedzi zar�wno w mowie, jak i na pi[mie. W trakcie zapoznawania si z obszernym materiaBem przydatna jest umiejtno[ szybkiego czytania oraz odr�|niania mniej istotnych problem�w od naprawd wa|nych, godnych zapamitania. Bardzo wa|na jest pami, gdy| politolog powinien zgromadzi wiedz z wielu dziedzin. Podczas godzin pracy za biurkiem i przed ekranem monitora potrzebna jest umiejtno[ koncentracji uwagi i wytrwaBo[. Doradca partyjny czy politolog  specjalista komunikacji spoBecznej, powinien si cechowa rozwinit wyobrazni, my[leniem tw�rczym oraz zdolno[ci podejmowania szybkich decyzji. Wymaga tego np. tworzenie strategii kampanii wyborczej. W pracy tej przydatne s r�wnie|: odporno[ emocjonalna, samokontrola, umiejtno[ pracy w warunkach stresu, pod presj czasu.

Poniewa| wiele materiaB�w, z kt�rymi zapoznaje si politolog jest w jzykach obcych, to ich znajomo[ jest bardzo potrzebna. Do najbardziej przydatnych nale| jzyk angielski i francuski, jako podstawowe w polityce i dyplomacji.

Politolog powinien by wra|liwy na wydarzenia |ycia politycznego w kraju i na [wiecie oraz powinien mie pasj poznania jego mechanizm�w. O tym zawodzie powinny my[le osoby o szerokich zainteresowaniach humanistycznych. Historia, geografia, jzyki obce, kultury innych paDstw, aktualna sytuacja w kraju i na [wiecie to dziedziny, do kt�rych osoba wykonujca ten zaw�d powinna podchodzi z wielk pasj. Politolog musi by aktywny i otwarty na innych. Musi go cechowa ch poszerzania swojej wiedzy. Politolog powinien by niezale|ny, nie mo|e Batwo ulega wpBywowi innych os�b, gdy| jego bezstronne opinie sBu| zwierzchnikowi do podejmowania istotnych decyzji. Swoje pogldy powinien umie prezentowa zdecydowanie, a ich obrona w dyskusji powinna by jedn z jego gB�wnych umiejtno[ci.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę