Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Politolog

Kod: 263304
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

 Politolog to jeden z nielicznych zawod�w, w kt�rych osoba ambitna, dziki zdobywanym kontaktom ma ogromne mo|liwo[ci rozwoju i awansu. Rola politolog�w w Polsce jest coraz wiksza. Politologia staBa si dziedzin szanowan. Rzesze doradc�w, analityk�w politycznych, dziennikarzy i naukowc�w stanowi wsparcie dla polityk�w r�|nego, nawet niskiego szczebla. Dziki temu staj si oni politycznym zapleczem i cho pozostaj w cieniu polityk�w, w [rodowisku ro[nie ich opiniotw�rcza siBa. Politolog bdc blisko wydarzeD politycznych, czsto sam bierze w nich udziaB, co mo|e si wiza ze zdobyciem najwy|szych stanowisk paDstwowych (dyrektora generalnego, podsekretarza stanu, sekretarza stanu, ministra, premiera). ��

W wielu przypadkach politolog pracujcy na uczelni, anga|uje si w doradztwo polityczne, a nawet sam zostaje politykiem. Mo|e si rozwija naukowo zdobywajc kolejne stopnie naukowe doktora, doktora habilitowanego czy tytuB profesora. Na uczelni mo|e peBni funkcje asystenta, adiunkta, kierownika katedry, dyrektora instytutu, dziekana wydziaBu, prorektora czy rektora.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę