Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Politolog

Kod: 263304
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Nie ma zbyt wyg�rowanych wymagaD fizycznych i zdrowotnych, je[li chodzi o zaw�d politologa. Przydatna jest w miar du|a sprawno[ narzdu wzroku w zwizku z konieczno[ci dBugotrwaBej pracy przy komputerze. Na stanowisku doradcy politycznego konieczna jest ruchliwo[, cigBe przemieszczanie si z miejsca na miejsce, umiejtno[ pracy w warunkach stresu, pod presj czasu - dlatego wymagany jest dobry og�lny stan zdrowia.

Politolog  nauczyciel akademicki musi dysponowa sprawnym narzdem mowy oraz sprawnym narzdem sBuchu, umo|liwiajcym kontakt sBowny. Praca na stanowiskach zwizanych z reprezentowaniem r�|nych urzd�w czy instytucji, wymaga od osoby wykonujcej ten zaw�d dobrej prezencji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę