Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Politolog

Kod: 263304
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do podjcia pracy w zawodzie politologa, konieczne jest ukoDczenie studi�w wy|szych na kierunku politologia. Kierunek ten mo|na ukoDczy na uniwersytetach, wy|szych szkoBach pedagogicznych prywatnych i publicznych na terenie caBego kraju. W toku studi�w politologicznych mBody czBowiek wybiera, w zale|no[ci od zainteresowaD, t dziedzin polityki, kt�r bdzie si zajmowaB w szczeg�lny spos�b. W Polsce zaw�d politologa mo|na uprawia w kilkunastu r�|nych specjalizacjach. Mo|na zosta specjalist m.in. w zakresie stosunk�w midzynarodowych, samorzdu terytorialnego, partii politycznych, ustroj�w politycznych, marketingu politycznego, wsp�Bpracy transgranicznej, polityki spoBecznej, integracji europejskiej, polityki regionalnej.

Od kandydat�w do pracy w wy|szych urzdach paDstwowych wymaga si pBynnej znajomo[ci co najmniej jednego jzyka obcego i rozwizania testu, kt�ry wykazuje, czy kandydat orientuje si w bie|cej problematyce politycznej, potrafi kojarzy fakty i wyciga wnioski.

PrzykBadowe uczelnie ksztaBcce na kierunku politolog:

 

SzkoBa Wy|sza Psychologii SpoBecznej w Warszawie 

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 022 870 62 59, 022 870 62 60

 

 

Wy|sza SzkoBa Humanistyczno-Ekonomiczna w Aodzi

ul. Rewolucji 1905 r. 64, 90-222 A�dz
tel. 042 63 15 805, 806

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 052 341 91 00, 052 341 91 61

 

 

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w PuBtusku 

ul. DaszyDskiego 17, 06-100 PuBtusk
tel. 023 692 98 13 (14, 15 lub 16); tel./fax 023 692 50 82

 

 

SzkoBa Wy|sza im. PawBa WBodkowica w PBocku

Al. KiliDskiego 12, 09-402 PBock
tel. 024 366 41 00, 024 366 41 49, 024 366 41 50, fax 024 366 41 48

 

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 PoznaD
tel. 061 829 43 66, 061 829 43 75, 061 829 40 28, 061 829 43 76

 

 

Uniwersytet JagielloDski w Krakowie

ul. GoBbia 24, 31-007 Krak�w
tel. 012 422 10 33, fax 012 422 63 06

 

 

Uniwersytet Marii Curie-SkBodowskiej w Lublinie

pl. Marii Curie-SkBodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 081 537 51 22, 081 537 51 25

 

Uniwersytet MikoBaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 11, 87-100 ToruD            

tel. 056 642 36, 056 611 48 74

 

Uniwersytet Opolski

pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
tel. 077 541 59 89

 

 

Uniwersytet Warszawski 

Krakowskie Przedmie[cie 26/28, 00-927 Warszawa
tel. 022 552 40 41, 022 552 40 42

 

Uniwersytet WrocBawski

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 WrocBaw
tel. 071 375 22 15

 

Uniwersytet A�dzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 A�dz
tel. 042 635 40 00, fax 042 665 57 71, 635 40 43

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę