Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kulturoznawca

Kod: 263203
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

 

Kulturoznawca dąży do poznania całokształtu kultury współczesnej oraz upowszechniania jej w społeczeństwie. W pracy kulturoznawcy można wyróżnić kilka głównych celów. Najważniejszym z nich jest poznawanie kultury danego kraju, dorobku kultury światowej oraz oczekiwań odbiorców wobec sztuki. Kulturoznawca stara się poszerzać swoją wiedzę, poznaje różne dziedziny sztuki, czyta nowości literackie, prasę kulturalną, recenzje, co pozwala mu rozumieć zjawiska kultury. W obszarze tym mieszczą się zadania związane z badaniem źródeł historycznych, przeprowadzanie wywiadów, analiza  zjawisk kultury oraz jej wytworów. Jednocześnie wiedza ta musi być dokumentowana i archiwizowana. Kolejnym celem jest upowszechnianie kultury w społeczeństwie, wybór literatury, pozyskiwanie dzieł malarskich na wystawy. Jednocześnie dotyczy to również rozpowszechniania informacji i reklamy planowanych spotkań czy ekspozycji. Ważnym elementem jest przekazywanie wiedzy o zjawiskach kultury, o sensach i wartościach sztuki, o sposobach jej przyswajania. Kulturoznawca zatem wygłasza referaty, prowadzi prelekcje i pogadanki o kulturze. W tym obszarze czynności zawodowych znajdują się zadania z zakresu organizacji imprez i spotkań artystycznych. Celem pracy kulturoznawcy jest również pozyskiwanie sponsorów, instytucji, które sfinansowałyby przedsięwzięcia kulturalne. Jednym z ważniejszych celów pracy w zawodzie jest też aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym. Kulturoznawca prowadzi oraz bierze udział w różnorodnych imprezach artystycznych. Do zadań kulturoznawcy należeć może również pisanie recenzji, książek i artykułów. Ogólnie praca w tym zawodzie nie jest obarczona szczególnego rodzaju odpowiedzialnością. Najważniejsza jest tu odpowiedzialność społeczno - moralna, dotycząca odpowiedzialności za przekazywane wartości, aczkolwiek zdarza się, że kulturoznawca odpowiada również za pracę innych ludzi bądź ponosi odpowiedzialność finansową. Praca kulturoznawcy przebiega przy użyciu tradycyjnego sprzętu biurowego. Zajmuje się on obsługą komputera, ale również i nowoczesnych urządzeń służących do odtwarzania i dokumentacji audiowizualnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę