Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archeolog

Kod: 263201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Osoba pragnąca zostać archeologiem powinna od najmłodszych lat zdradzać zainteresowania przedmiotami humanistycznymi, głównie historią i geografią, ćwiczyć pamięć i umiejętność wiązania faktów historycznych, dat i osób w kontekście zmian terytorialnych. Motorem działania dla archeologa jest ciekawość poznania historycznych szczegółów codziennego życia minionych pokoleń. Każde stanowisko archeologiczne przynosi wiele pytań i aby na nie odpowiedzieć, trzeba znaleźć logiczne powiązania przyczynowo-skutkowe, czyli patrząc wstecz, ze skutków w postaci odkrytych śladów działań ludzkich wywnioskować, jaka była przyczyna powstania odnalezionych, konkretnych przedmiotów. Te drobne niekiedy przesłanki materialne znajdowane w ziemi przedstawiają przeróżny stan zachowania, przydatna jest wtedy archeologowi zdolność odtworzenia w wyobraźni rzeczy zapamiętanych z praktyki lub literatury fachowej, aby móc wykonać myślową analizę porównawczą. Ważna jest umiejętność odróżniania i kojarzenia szczegółów, pomocna przy odtworzeniu pierwotnego wyglądu przedmiotu z zachowanych jego fragmentów, spostrzegawczość i pewnego rodzaju „plastyka” myślenia w odniesieniu do kształtu, barwy ifaktury tworzywa.

Efekty pracy badawczej muszą być przekazane w formie komunikatu, wykładu, prelekcji muzealnej, publikacji, dlatego ważna dla pracownika naukowego jest łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie.

Ponieważ praca archeologa jest pracą zbiorową, konieczne jest przystosowanie się do pracy w zespole i to w podwójnym aspekcie: umiejętności współdziałania, bezkonfliktowości, koleżeńskości w stosunkach ze współpracownikami oraz umiejętności postępowania z ludźmi w przypadku kierowania grupą pracowników sezonowych. Ważna jest także operatywność w organizowaniu wielu spraw formalnych związanych z przystąpieniem do prac wykopaliskowych i podejmowaniu decyzji finansowych związanych z budżetem ekipy. Z innych umiejętności konieczne są minimalne uzdolnienia rysunkowe i fotograficzne, niezbędne do sporządzania dokumentacji w razie niemożności zatrudnienia rysownika i fotografa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę