Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Archeolog

Kod: 263201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Praca archeologa wykonywana jest w dwóch miejscach, nierozerwalnie ze sobą związanych: jest to praca w terenie - „ na wykopie” oraz praca w różnorodnych typach pomieszczeń, gdzie następuje opracowanie wyników badań terenowych.

Podstawowe czynności, czyli wydobywanie i odkrywanie pozostałości kultury materialnej poprzednich pokoleń, odbywa się na otwartej przestrzeni, w polu, w wyodrębnionej, zakreślonej przestrzeni, gdzie pod warstwą ziemi znajdują się pozostałości osad, grodów warownych, cmentarzysk. Może to być także teren miejski, gdzie w wyniku prac budowlanych natknięto się w głębi na ruiny poprzedniej zabudowy, w zamkach posadowionych na dawnych fundamentach, w starych klasztorach i kościołach o przemieszanych warstwach budowlanych.

Wyniki prac terenowych opracowywane są w budynkach i pomieszczeniach dogodnych do pracy biurowej i w gabinetach instytutów i uczelni, w pomieszczeniach biurowych muzeów i ośrodków dokumentacji. Dokumentacja wykopaliskowa przechowywana jest w archiwach, a przedmioty pochodzące z wykopalisk — w tzw. „magazynach artystycznych”, czyli pomieszczeniach studyjnych, bądź na salach wystawowych w muzeach archeologicznych lub posiadających dział archeologii. W tych warunkach mogą wystąpić, choć nie jest to reguła, alergie na kurz znajdujący się w magazynach i archiwach. Wykładowcy uniwersyteccy narażeni są na dolegliwości związane z narządem głosu, a prawie wszyscy naukowcy na przemęczenie narządu wzroku spowodowane pracą przy komputerze. Należy jednak zaznaczyć, że zakres korzystania z komputera jest różny i zależy od instytucji, np. małe muzea prowincjonalne nie posiadają jeszcze komputerów ze względu na brak środków finansowych na ich zakup.

Praca w terenie może nieść za sobą przykre niespodzianki atmosferyczne, mimo że w kraju kampanie przewidziane są na ciepłe miesiące roku. Członkowie misji wykonujących badania na terenach o klimacie diametralnie różnym od naszego,narażeni są na przykrości związane z nieznośnymi upałami, zmiennym ciśnieniem atmosferycznym, porywistymi wiatrami lub stojącym powietrzem oraz zatruciami jelitowymi, chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi, spowodowanymi innym podejściem miejscowej ludnoścido higieny żywienia.

Wszyscy archeolodzy biorący udział w wykopaliskach, bez względu na ich miejsce, narażeni są na wdychanie powietrza zanieczyszczonego pyłami, co może powodować mechaniczne lub alergiczne schorzenia narządu wzroku i dróg oddechowych. Muszą też mieć na uwadze uciążliwe warunki terenowe, takie jak osuwająca się ziemia, wystające przedmioty, niekiedy znaczna głębokość wykopu i niebezpieczne zejście/wydostawanie się, ograniczone przestrzenie dojścia, niskie pułapy pomieszczeń odkrytych pod istniejącymi budowlami i wiele innych niedogodności zależnych od specyfiki stanowiska. Osoby pracujące w takich warunkach narażone są na wypadki typu skaleczenia, otarcia skóry, zwichnięcia, a nawet złamania lub ujawniające się po latach zmiany w układzie kostnym, przede wszystkim w kręgosłupie.

warunki społeczne

Praca archeologa ma charakter zespołowy, biorąc pod uwagę aspekt wykopaliskowy. Czynności wtórne - dokumentacja, opracowanie, ewidencja stanowisk, umieszczenie obiektu w zbiorach muzealnych, mają już charakter indywidualny, ale ponieważ wykopaliska stanowią bazę pracy archeologa, za dominującą formę pracy należy uznać pracę w zespole. W zależności od wielkości stanowiska, z archeologiem współpracują: na początku geodeta, później na stałe rysownik, fotograf, konserwator, a przy pracach rekonstrukcyjnych - architekt. Zawsze, nawet w przypadku małego stanowiska, gdzie archeolog jest jednocześnie dodatkowo rysownikiem i fotografem, jest zatrudniona na stałe lub dorywczo ekipa sezonowych pracowników fizycznych. W takim układzie kontakty z ludźmi są absolutnie niezbędne i bardzo intensywne, zawsze tu może dojść do sytuacji konfliktowej, dlatego od archeologa, oprócz fachowości, wymaga się tolerancji oraz umiejętności współdziałania i porozumienia się z innymi ludźmi.

warunki organizacyjne

Godziny pracy archeologa uzależnione są od czynności, jakie wykonuje w tym momencie. Praca naukowa, redakcyjna, dokumentacyjna ma charakter biurowy i jest wykonywana w typowych godzinach urzędowania, w przedziale 6 - 8 godzin, ale już praca dydaktyczna rozplanowana jest w formie 1- lub 2-godzinnych ćwiczeń i wykładów rozłożonych

w ciągu dnia i tygodnia.

Może także być dzień wolny od zajęć ze studentami, przeznaczony na zajęcia w bibliotekach. Pracownik muzeum, jeśli ma w zakresie obowiązków pracę oświatową, uczestniczy w dyżurach sobotnio-niedzielnych i świątecznych.

W każdym przypadku praca wykonywana jest w dzień, natomiast wiąże się z wyjazdami poza miejsce zamieszkania i stałe miejsce pracy. Nie ma wymogu specjalnego ubrania.

Pobyt na terenie wykopalisk jest z góry ustalony i uzależniony od warunków atmosferycznych, tzn. że na terenie kraju nie prowadzi się wykopalisk zimą, a w klimatach odmiennych - w porach deszczowych i upalnych. Niemniej rozkład godzin i dni pracy zawsze może być narażony na zmiany spowodowane zmiennością pogody. Archeolog wyjeżdża także często na konferencje i stypendia zagraniczne.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę