Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

Kod: 262206
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

Zadania i czynności ROBOCZE

Specjalista INTE jest odpowiedzialny za gromadzenie, katalogowanie i uaktualnianie informacji w celu jej dalszego udostępniania, stosownie do potrzeb klientów – osób poszukujących wiedzy na określony temat. Specjaliści informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej pracują z materiałami piśmienniczymi (książki, broszury, czasopisma), a także niepisanymi typu mapy, rysunki, filmy, programy multimedialne, płyty. Wraz z rozwojem Internetu, wzrasta rola informacji przekazywanej w wersji elektronicznej.

Specjalista informacji naukowej technicznej i ekonomicznej pełni funkcję pośrednika między lawinowo narastającą we współczesnym świecie liczbą źródeł informacji o osiągnięciach nauki i zastosowaniu tych osiągnięć w praktyce, a użytkownikami, którzy chcą dotrzeć do określonych informacji potrzebnych wpracy naukowej, działalności zawodowej lub w kształceniu się. Rola pośrednika wymaga wykonywania licznych powiązanych ze sobą zadań. Należą do nich: gromadzenie informacji, kompletowanie, uzupełnianie i aktualizowanie zbiorów dokumentów piśmienniczych i innych niepisanych, opracowywanie informacji, tworzenie opisów bibliograficznych niezbędnych do identyfikacji dokumentów, klasyfikowanie dokumentów do grup tematycznych, sporządzanie streszczeń.

Do zadań specjalisty informacji naukowej należy też tworzenie uporządkowanych zbiorów dokumentów oraz zbiorów informacji o dokumentach w sposób umożliwiający ich wyszukiwanie np. tworzenie księgozbiorów, a także komputerowych baz danych.

Specjalista INTE realizuje usługę informacyjną na zlecenie przedstawicieli różnych sektorów gospodarki: naukowców, przedsiębiorców, ale także wspomaga osoby młode w pozyskiwaniu wiedzy kluczowej przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Do jego zadań należy zatem też udostępnianie informacji, zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników przez wypożyczanie, udostępnianie na miejscu lub dostarczanie kopii tekstów lub innych niepisanych materiałów informacyjnych, dostarczanie gotowych analiz informacji zawartych w materiałach źródłowych, rozpowszechnianie informacji celem dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców. W tym celu specjalista INTE opracowuje różnego typu wydawnictwa informacyjne, katalogi, spisy, informatory.

Miejscem pracy specjalisty INTE są biblioteki lub ośrodki informacji naukowej, najczęściej usytuowane przy uczelniach. Istota pracy specjalistów INTE polega na oszczędzaniu czasu osób trzecich. Dzięki posiadanym narzędziom pracy, specjalistycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania informacji, specjalista INTE dociera do niej szybciej niż niewyszkolony w tym zakresie pracownik.

Charakter pracy specjalisty INTE wiąże się ściśle z rozwojem nowoczesnych technologii informacyjnych. Dzięki temu, przedstawiciele tej profesji mają możliwość stałego rozwijania swoich kompetencji zawodowych w zakresie obsługi urządzeń zajmujących się gromadzeniem, wymianą i przetwarzaniem wiedzy (komputery, programy bazodanowe, translatory).

Poza wymienionymi zadaniami, obowiązki specjalisty INTE mogą być poszerzone o doraźne wspieranie w zakresie organizacji poszukiwań informacji w udostępnianych zbiorach. Pomoc może dotyczyć np. instruktażu w zakresie odczytywania kodów przyporządkowanych zbiorom, wyjaśnień związanych z obsługą terminali lub komputerów będących w posiadaniu biblioteki lub ośrodka informacji naukowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę